Medica Kosova leči traume žena koje su doživele seksualno nasilje tokom rata

Dana 12. februara organizacija Medica Kosova je organizovala radionicu „Osnovani pristup na traumu“, događaj koji je u okviru inicijative „Osnovani pristup na traumu u podršci pristupa ženama koje su doživele seksualno naselje tokom rata u postupku verifikacije i priznanja statusa ratne žrtve seksualnog nasilja“, koja se inicijativa sprovodi u saradnji sa organizacijom „Kolevka osmeha“.

Psiholog iz Medica Kosova, Emirjeta Kumnova je ispričala da je cilj ovog susreta izgradnja kapaciteta civilnog društva i lokalnih institucija u Đakovici i Dečanu, za osnovani pristup u traumu tokom identifikacije i izveštavanja slučajeva seksualnog nasilja doživljene tokom rata. Ona je naglasila da na ovu stvar treba da se obrati posebna pažnja od strane policajaca i sudija, koji imaju neposredan pristup u slučajeve nasilja.

U drugom delu radionice je obrađen postupak verifikacije i priznanje statusa ratne žrtve za preživele seksualnog nasilja iz rata.

Pravnica Arbnore Shehu – Bunjaku je spomenula doprinos koji je dala Mreža žena Kosova (MŽK) za priznavanje statusa ratne žrtve seksualnog nasilja. Ona je dalje navela da je postupak aplikacije za ovaj status praćen strahom žena da bi aplicirale, iz razloga što su one još uvek stigmatizovane u društvu.

Ova inicijativa je podržana od Fonda žena Kosova (FŽK) i Mreže žena Kosova (MŽK), kao i financirana je od Austrijske agencije za razvoj (ADA).