Qendra për Mirëqenien e Gruas – QMG

Opština:

Peč

Delatnost:

Rodno zasnovano našilje, nasilje u porodici, Anti-trafiking

Misija:

Misija Qendra për Mirëqenien e Gruas - QMG (Centar za Dobrobit Žena) je Osnaživanje žena s ciljem ekonomskog i socijalnog prosperiteta. Podržavamo i doprinosimo smanjenju nasilja u porodici, negovanju razumevanja, međuetničkoj toleranciji i rodnoj ravnopravnosti.

Godina osnivanja:

1999

Ciljna grupa:

Žene i devojke

Aktivnosti:

Privremeno i sigurno sklonište za žrtve rodno zasnovanog nasilja. Stvaranje i promovisanje inicijativa za smanjenje rodno zasnovanog nasilja. Jačanje kapaciteta institucija, organizacija i mreža. Brza-direktna briga i podrška društvenoj reintegraciji. Podizanje svesti o problemima reproduktivnog zdravlja. Podrška ženama na ekonomskom osnaživanju. Promovisanje međuetničke ideologije, rodne ravnopravnosti i demokratije.

Tel:

+381 (0) 39 431 386; +383 (0) 44 223 543

Adresa -sr:

12 Qershori, br. 16. Peć

E-Mail:

pejawwc@yahoo.com arditabala@hotmail.com

Initiatives:

Ardita Ramizi Bala