Qendra për Mirëqenien e Gruas – QMG

Komuna:

Pejë

Zona e ekspertizës:

Dhunë në Baza Gjinore, Dhuna në Familje, Anti-trafikimi

Misioni:

Fuqizimin e grave, duke synuar  prosperitetin ekonomik dhe social. Përkrahim dhe  kontribuojmë  në reduktimin e dhunës ne familje, kultivimin e  mirëkuptimit, tolerancës ndër etnike dhe  barazisë gjinore.

Viti i themelimit:

1999

Target Grupi:

Gratë dhe vajzat

Aktivitetet:

Strehimi i përkohshëm dhe i sigurt i viktimave e dhunës ne baza gjinore. Krijimi dhe nxitja e iniciativave për te reduktuar dhunën ne baza gjinore. Forcimi  kapaciteteve të institucioneve, organizatave  dhe rrjeteve. Kujdes dhe mbështetje e shpejtë/e drejtpërdrejtë për ri-integrim shoqëror. Vetëdijesim për  problemet e  shëndetit  riprodhues. Përkrahje grave për fuqizim ekonomik. Promovimi i  dialogut ndëretnik, barazinë gjinore dhe demokracinë

Telefoni:

+381 (0) 39 431 386; +383 (0) 44 223 543

Adresa -sq:

Rr. 12 Qershori, Nr.16, Pejë

E-Mail:

pejawwc@yahoo.com; arditabala@hotmail.com

Initiatives:

Ardita Ramizi Bala