Qendra për Hulumtime dhe Politikë Gjinore – QHPGJ

Opština:

Priština

Delatnost:

Ekonomski razvoj,Obrazovanje,Rodna ravnopravnost,Ljudska prava, Prava žena, dečija prava,Političko osnazivanje, Žene u odlučivanju

Misija:

Misija Qendra për Hulumtime dhe Politikë Gjinore - QHPGJ (Centar za istraživanje i rodne politike) ja Unapređenje statusa žena na Kosovu. CIRP ima za cilj izgradnju demokratskog društva sa adekvatnim i ravnopravnim učešćem žena u demokratskim procesima kroz jednake mogućnosti za žene i muškarce .

Godina osnivanja:

2003

Ciljna grupa:

Žene i devojke

Aktivnosti:

Istraživanja, seminari, konferencije, publikacije, obuke i kampanje

Tel:

+383 (0) 38 22 65 02; +383 (0) 44 508 861; +383 (0) 44 508 862

Adresa -sr:

Ul. Josip Rela, 13/18, Priština

E-Mail:

vjollca_krasniqi@hotmail.com

Initiatives:

Vjollca Krasniqi and Teuta