Qendra për Fuqizimin e Gruas – QFG

Opština:

Priština

Delatnost:

Ekonomski razvoj

Misija:

Misija Qendra për Fuqizimin e Gruas - QFG (Centar za osnaživanje žena) je Osnaživanje žena i posebno samohranih majki, podržavanjem i informisanjem o pravima i mogućnostima koje mogu uticati na poboljšanje njihovog položaja u društvu, ekonomsku nezavisnost i povećanje kvaliteta života uopšte.

Godina osnivanja:

2013

Ciljna grupa:

Žene sa fokusom na samohrane majke

Aktivnosti:

"Organizovanje sastanaka, obuka, radionica radi informisanja o zakonskim pravima žena uopšte i mogućnosti njihovog ostvarivanja; -Izgradnja kapaciteta grupa za podršku i NVO-a na lokalnom nivou za pitanja koje se tiču žena, kao i pronalaženje rešenja za njihove probleme; - Sprovođenje različitih istraživanja koja imaju za cilj unapređenje žena u raznim oblastima života; -Organizovanje kampanja za podizanje svesti čiji je cilj informisanje i podrška njima o njihovim pravima i mogućnostima za ostvarivanje prava, dobrobiti i unapređenje njihovog položaja u društvu; -Praćenje sprovođenja zakona i svakodnevnog rada institucija koje su odgovorne za izradu i sprovođenje politika koje se bave pitanjima vezanim za žene."

Tel:

+383 (0) 44 108 321

Adresa -sr:

Skender Ceku 15 A, Priština

E-Mail:

merita.mustafa@gmail.com

Initiatives:

Merita Mustafa