Qendra për Ndihmë Ligjore dhe Zhvillim Regjional – CLARD

Opština:

Priština

Delatnost:

Ekonomski razvoj,Rodna ravnopravnost

Misija:

Misija Qendra për Ndihmë Ligjore dhe Zhvillim Regjional - CLARD (Centar za pravnu pomoć i regionalni razvoj) je Pružanje besplatne pravne pomoći za ranjive i marginalizovane grupe; zastupanje suda u predmetima od javnog interesa; Socio-ekonomska podrška ranjivim grupama

Godina osnivanja:

2007

Ciljna grupa:

Žene

Aktivnosti:

Zagovranje, lobiranje, obuke, savetovanje, kampanje za podizanje svesti

Tel:

+383 (0) 44 169 508

Adresa -sr:

Ul. Bardhyl Qaushi br.7, 10 000 Priština

E-Mail:

clardkosovo@gmail.com,

Initiatives:

Nedzad Radoncic