Medica Kosova

Opština:

Djakovica

Delatnost:

Zdravlje,Pravna pomoč,Psihosocialna asistencija, Rehabilitacija, Reintegracija,Ekonomsko osnaživanje

Misija:

Smanjenje traumatičnih simptoma izazvanih ratom, posebno žrtvama nasilja, njihova integracija u društveni i javni život

Godina osnivanja:

1999

Ciljna grupa:

Traumatizovane žene kao posledica seksualnog nasilja, žene sa zdravstvenim problemima, žrtve nasilja u porodici.

Aktivnosti:

Rad sa ženama žrtvama rodno zasnovanog nasilja tokom i posle rata

Tel:

+383 (0) 390 321 139; +383 (0) 49 188 316; +383 (0) 44 188 351

Adresa -sr:

Luigj Gurakuqi 39, Đakovica

E-Mail:

medicam_kosova@yahoo.com emirjeta@hotmail.com

Initiatives:

Veprore Shehu