Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ruralnog razvoja počelo postupak institucionalizovanja ROB-a

Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ruralnog razvoja (MPŠRR) započelo je postupak institucionaizacije Rodno odgovornog budžetiranja (ROB) radi veće rodne transparentnosti i odgovornosti što se tiče budžeta i trošenja javnog novca.
Rodno odgovorno budžetiranje predstavlja integrisanje rodne perspektive u svim fazama planiranja, sprovođenja, praćenja i procene budžeta, čineći ovaj proces efikasnijim i jednakim za sve građane. Budući da Ministarstvo finansija, preko Budžetskih cirkulara, kao i Zakon o ravnopravnosti polova 05/L-020 obavezuju budžetske organizacije da institucionalizuju ROB u njihova budžetska dokumenta, MŽK pored ostalog, ove godine je započela saradnju i sa MPŠRR-om kako bi mu pomogla u tom procesu.
16. februara, MŽK je zajedno sa MPŠRR-om organizovala radionicu o osnovnim konceptima o tome šta je ROB, kao prvi korak saradnje sa ministarstvom.
Fëllanza Balaj Kurtishaj,, direktora Odeljenja za finansije i opšte usluge, u uvodnoj reči je rekla: „Nas Zakon o ravnopravnosti polova obavezuje da uključimo rodno odgovorno budžetiranje. Zahvaljujemo se Mreži žena Kosova na pružanoj podršci“.
Nicole Farnsworth, menadžer Programa i rukovodilac istraživanja u MŽK-u je pojasnila: „Rodno odgovorno budžetiranje ne traži po svaku cenu dodatni budžet, ne zahteva podelu 50% – 50% budžeta i nije samo za žene. Koristi koje dolaze iz ROB-a pomažu smanjenju nejednakosti, efikasnost u podeli sredstava, bolje izveštavanje u Ministarstvu finansija i povećanje, prosperitet i ekonomski razvoj“. Drugi deo radionice je bio predviđen za praktične vežbe o testiranju onog što je naučeno što se tiče rodne analize u platama i dnevnicama, subvencijama, transferima i politikama.
Direktori i službenici ministarstva samo što su započeli proces institucionalizovanja ROB-a sakupljanjem podataka koji podeljeni po rodovima u njihovim određenim odeljenjima.
„Iz subvencija koje je Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva u ruralnog razvoja dodelilo u 2016. godini, bilo je veoma malo žena dobitnica“, istakla je Bahrije Simnica, rukovodilac Divizije za budžet i finansije.
Diskusije i interaktivnost u drugom delu radionice od strane direktora i službenika ministarstva bili su obećavajući u daljem radu ovog ministarstva da smanji postojeće nejednakosti. MŽK će nastaviti da pruža tehničku pomoć za jedinice ministarstva u narednim nedeljama s ciljem da se ideje koje su proizišle iz diskusije realizuju.
Podršku MŽK-a MPŠRR-u finansira Austrijska agencija za razvoj (ADA).