MONT i MŽK počinju sa saradnjom vezano za Rodno Odgovorno Budžetiranje

Dana 30. januara, predstavnice Mreže Žena Kosova (MŽK) sastale su se sa Prof. Dr. Arsim Bajrami, Ministrom Obrazovanja, Nauke i Tehnologije (MONT).
Na ovom sastanku, gde je MŽK bio predstavljen od strane Igballe Rogova, Izvršnom Direktorkom; Nicole Farnsworth, Rukovodiocem Programa i; Donjeta Morina, Koordinatorka, razgovaralo se o mogućnosti o saradnji između MŽK-a i MONT-a, kako bi integrisali rodno odgovorno budžetiranje (ROB) u ovom Ministarstvu.
Tokom sastanka, Ministar Bajrami se pokazao veoma spremnim za saradnju i izrazio je svoju volju da učini rad MONT-a što transparentnijim i efikasnijim.
„Mnogo se radujem što ćemo sarađivati da integrišemo rodno odgovorno budžetiranje u MONT-u, imaćete moju punu podršku tokom ovog procesa“, rekao je Ministar Bajrami, navodeći njegove višegodišnje napore za pitanja rodne jednakosti.
U nastavku, Ministar se složio da MONT, kao veoma važno Ministarstvo, preko podele i budžetskih odvajanja može imati veliki uticaj u smanjenju ili povećanju polnih nejednakosti. On je takođe naveo da njegova najveća privrženost stoji u povećanju kvaliteta obrazovnih usluga, za koju se nada da će nastaviti da se poboljša u narednim godinama.
MŽK je tokom 2014. godine u saradnji sa Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit GmbH (GIZ) pružila pomoć u integraciji rodno odgovornog budžetiranja (ROB) u budžetskim procesima unutar Ministarstva za Rad i Socijalnu Zaštitu (MRSZ).
Nakon izvanrednog uspeha toga u protekloj godini, tokom 2015. godine, MŽK će pružiti pomoć Ministarstvu za Obrazovanje, Nauku i Tehnologiju u integraciji rodno odgovornog budžetiranja u ovom Ministarstvu, proces koji će se podržati od strane Austrian Development Agency (ADA).
ROB prikazuje pristup preko kojeg se rodna perspektiva može integrisati u budžetskim procesima. ROB uključuje proces preko kojeg se strateški ciljevi u pravcu ojačavanja rodne jednakosti mogu prikazati u ovom budžetu. To može povećati transparentnost, efikasnost javnih troškova i može posredovati nadgledanje sprovođenja.
Proces analiziranja ROB-a može pomoći da svatimo dali žene i muškarci, ili razne grupe žena i muškaraca, imaju koristi od javnih troškova; koliko su efektivne budžetske podele radi odražavanja potreba potencijalno različitih za žene i muškarce; koliko je efektivna primena politika i budžeta u dostizanju polnih objektiva; i koliko može uticati polna (ne) jednakost u dostizanju ovih ciljeva.
Štaviše, budžetska odeljenja i institucija opštinskog i nacionalnog nivoa, mogu koristiti ROB kako bi komunicirali i podržali potrebe odeljenja kod institucija ili drugih aktera, uključujući tu i Ministarstvo Finansija.