MŽK počinje sa pružanjem asistencije i mentorstva u vezi sa ROB u MONT

Rodno odgovorno budžetiranje (ROB) predstavlja strategiju za integrisanje rodne perspektive u budžetsim procesima. ROB je veoma značajan a i obligacioni proces za sve budžetske organizacije na Kosovu. Obzirom da se radi o novom procesu i nedostatku ekspertize u ovoj oblasti, Mreža žena Kosova (MŽK) je počela sa pružanjem pomoći i mentorstva raznim budžetskim organizacijama u pogledu načina integrisanja ROB-a.
Ove godine, MŽK sarađuje sa Ministarstvom obrazovanja, nauke i tehnologije (MONT) u cilju integrisanja rodne perspektive u MONT, posebno u budžetske procese i fiskalnu politiku.
Dana 27. marta, predstavnice MŽK Nicole Farnsworth, Menadžer Programa i Donjeta Morina, kordinatorka, održale su početnu radionicu o ROB-u u MONT, kojoj je prisustvovalo 22 lica, uključujući rukovodioce raznih departmana i sektora kao i budžetske zvaničnike.
Radionicu su otvorili g. Xhavit Dakaj, generalni sekretar MONT-a i Igballe Rogova, izvršna direktorka MŽK.
U uvodnoj reči sekretar Dakaj je izrazio zadovoljstvo saradnjom sa MŽK, pri čemu je naglasio značaj integrisanja ROB-a. S druge strane, izvršna direktorka MŽK, g-đa Igballa Rogova je izrazila njeno zadovoljstvo ovom saradnjom, nadajući se da će biti uspešna. U radionici su pružene informacije o zakonskom okviru, te definicije i veoma prektične primere.
“Postoje dva rasprostranjena nesporazuma o ROB-u, zbog kojih se mnogo budžetske organizacije ustručavaju da počinju integraciju ROB-a”- istakla je Donjeta Morina u svom izlaganju. “Ovi nesporazumi su posledica pogrešnog ubeđenja da je ROB nešto što se odnosi samo na žene i da su za integraciju ROB-a potrebni dodatni fondovi“, – dodala je ona, ističući da su oba mišljenja pogrešna.
Na kraju,rukovodioci departmana i sektora su izneli praktične primere iz svoji oblasti u kojima se ROB može integristai u budućnosti.
Ova radionica predstavlja samo prvi korak u procesu institucionalizacije ROB-a u MONT. U narednoj nedelji Donjeta Morina, kordinatorka MŽK će se sastati sa svim rukovodiocima departmana/sektora radi pribavljanja kvalitativnih i kuantitativnih podataka.
Ova radionica je podržana od strane Austrian Development Agency.