MŽK traži obuhvatanje specifične definicije o Nasilju u porodici u dopune Krivičnog zakonika

14. Juna, Mreža Žena Kosova (MŽK) je poslala pismo poslanicija skupštine Republike Kosova kako bi ih snažno ohrabrila obezbeđenje specifične definicije nasilja u porodici, koju su preporučili MŽK i drugi ključni akteri, a koja je u skladu sa Istanbulskom konvencijom, bude obuhvaćena u izmene Krivičnog zakonika Kosova (KZK) i da izglasanju njegovo usvajanje.

Kao što pokazuju podaci iz policije, tokom poslednje decenije nasilje u porodici je jedan od najčešćih zločina na Kosovu. Samo tri poslednje godine (2015-2017.), 49 žena je izgubilo život kao posledica nasilja koje je vršeno nad njima od strane članova porodice. Tokom poslednje godine, više od 1,125 slučajeva nasilja u porodici prijavljeno je u Policiji Kosova. Šta više, istraživanje MŽK-a koje je obavljeno 2015. godine pokazuje da je više od 62% Kosovara doživelo nasilje u porodici tokom njihovog života. Međutim, zvanični podaci iz sudova na Kosovu pokazuju da je bilo veoma malo kažnjavanja za takve zločine. Naše istraživanje koje je zasnovano na temeljnom anketiranju na celom Kosovu, pokazalo je da se to upravo događa zbog nedostatka specifične definicije nasilja u porodici u postojećem Krivičnom zakoniku. To podrazumeva da su se počinjeni zločini u porodičnim odnosima tretirali samo kao građanski postupci, i onda kada je počinjeno krivično delo koje se automatski (ex officio) mora krivično goniti. Dokazi sugerišu da je nedostatak definicije o nasilju u porodici u Krivičnom zakoniku direktno doprineo ponavljanju slučajeva nasilja nad ženama, obuhvatajući i smrt.
U skladu sa Konvencijom o eliminisanju svih oblika diskriminacije žena (CEDAW), našim Ustavom, država treba da štiti žene na oba polja, privatnom i javnom. Verujemo da će predložene izmene na KZK pomoći tokom tretiranja ne kažnjavanja i nedostatka pristupa pravdi za lica koja su pretrpela nasilje u porodici, a posebno žene. Šta više, predložene izmene su u skladu sa Istanbulskom konvencijom i dobrim evropskim praksama.
Takođe, nakon preporuka datih u Izveštaju Evropske komisije za Kosovo 2018, predloženi amandman će direktno doprineti ojačanim naporima za sprovođenje Strategije i plana delovanja za zaštitu od nasilja u porodici 2016-2020. godine, a posebno aktivnost 3.1.3. o izmeni zakona „specifikujući nasilje u porodici kao krivično delo u Krivičnom zakoniku Kosova u skladu sa definicijom porodičnog nasilja iz Zakona za zaštitu od porodičnog nasilja“.
Preporučene izmene je sastavila grupa stručnjaka iz Kancelarije nacionalnog koordinatora za borbu protiv nasilja u porodici, UN Women, MŽK-a i Kosovskog centra za rodne studije, koji imaju iskustva i široka znanja u vezi sa trenutnim izazovima da se obezbedi pristup pravdi za zločine nasilja u porodici na Kosovu, na specifičan način. Radi daljeg informisanja, u prilogu su zvanične preporuke i obrazloženja koja je naša gore pomenuta grupa ponudila vladinoj radnoj grupi.
Prema tome, putem ovog pisma MŽK poziva sve poslanike da obezbede da se izmene koje smo mi predložili, a kao što je predloženo i na samom početku, obuhvate u izmenjeni Krivični zakonik i da glasaju u korist ovih ključnih izmena.