MŽK traži solidarnost, saradnju i koordinaciju u 2015 godini

U okviru nove strategije za godine 2015-2018, MŽK odražava tri poruke: solidarnost, saradnju i koordinaciju.
Solidarnost je ključna stvar za opstanak pokreta žena na Kosovu kao i za ojačavanje saradnje između raznih žena i muškaraca u pravcu dostizanja polne ravnopravnosti.
Glasine i ljubomora su kao mačevi koji mogu da pokvare solidarnost među ljudima i da potcene njihove zajedničke interese u pravcu dostizanja polne ravnopravnosti. Zbog toga, MŽK i dalje nastavlja da podstiče solidarnost, posebno između organizacija članica MŽK-a i žena učesnica u politici, u pravcu dostizanja njihovih zajedničkih ciljeva.
Saradnja je važna za partnerstvo sa drugim interesnim grupama kako bi dostigli zajedničke ciljeve, kao koordinacija sa akterima koja je važna za smanjenje mogućnosti ponavljanja istih aktivnosti, kao i u poboljšanju efikasnosti u našem radu.
Prema tome, MŽK je povećala napore na terenu, sastajući se sa raznim akterima koji imaju slične interese. Sastanci sa raznim interesnim grupama, koji imaju isti delokrug sa MŽK-om, uzimaju mnogo vremena i mnogo puta predstavljaju izazov, imajući u obzir druge mnoge aktivnosti MŽK-a i njene limitirane ljudske resurse. Ipak, mi smatramo da su koordinacioni sastanci veoma važni kako bi shvatili šta se dešava u svakom sektoru i kako bi se osigurali da dižemo uticaj i da smanjujemo ponavljanje istih aktivnosti sa drugim akterima koji imaju isti delokrug kao i mi. Od ranijih iskustava, došli smo do zaključka da nedostatak koordinacije na Kosovu može da potceni naše napore i da doprinese nezadovoljstvu javnih službenika sa kojima sarađujemo.
U 2015 godini, MŽK planira da uzme vodeću ulogu u organizovanju koordinacionih sastanaka koji se vežu sa podrškom učešća žena u politici i odlučivanju. To uključuje sve napore koji imaju za cilj žene učesnice u politici, na lokalnom i centralnom nivou. MŽK ima za cilj da poboljša koordinaciju i saradnju između Lobija za Ravnopravnost Polova, Organizacije za Evropsku Bezbednost i Saradnju (OEBS), Helvetas / Swiss Development Cooperation, National Democratic Institute (NDI), Ekipu Ujedinjenih Nacija (UN) na Kosovu, Grupe Žena Poslanica, Neformalne Grupe Žena, Službenicima za ravnopravnost polova, Organizacije civilnog društva koje su rukovođene od žena i drugih polnih zastupnika na svim nivoima.
MŽK će takođe nastaviti da učestvuje u koordinacionim grupama vezano za Rodno Odgovorno Budžetiranje i pravo na nasleđivanje, odnosno trenutno organizovanih od strane GIZ-a, kao i koordinacione grupe za bezbednost i polna pitanja, rukovođena od UN Women i Nacionalni Odbor za osobe koje su pretrpele seksualno nasilje tokom rata, rukovođene od strane Predsednice Republike Kosovo.