MŽK zajedno sa organizacijama članicama šalje preporuke za Izveštaj Evropske komisije (2023)

Mreža žena Kosova je i ove godine zajedno sa svojim članicama poslala preporuke Izveštaj Evropske komisije 2023.

Glavne preporuke, između ostalog, uključuju zahtev za usklađivanje Zakona o radu sa Direktivom EU o ravnoteži između poslovnog i privatnog života, tretiranje rodno zasnovanog nasilja zasnovanog kao pitanje vladavine prava i usklađivanje pravnog okvira sa Istanbulskom konvencijom.

Takođe je zatraženo usklađivanje pravnog okvira na Kosovu sa Zakonom o rodnoj ravnopravnosti, uključujući Zakon o opštim i lokalnim izborima.

Zbog stalnih problema sa finansiranjem, organizacije su zatražile uključivanje održivog finansiranja centara za socijalni rad, skloništa i sprovođenje Strategije za zaštitu od nasilja u porodici.

Integrisanje rodne perspektive u izveštavanje i rešavanje pitanja koja se odnose na dobrobit osoba sa invaliditetom takođe je jedna od preporuka, kao i jačanje jezika u vezi sa obavezama potrebnim za unapređenje rodne ravnopravnosti na Kosovu.

Organizacije koje su učestvovale u izradi preporuka, ujedno i članice Mreže žena Kosova su: Kosovski centar za rodne studije (KCRS), Partners Kosovo – Centar za upravljanje konfliktima, Organizacija osoba sa mišićnom distrofijom na Kosovu (OPDMK) i Udruženje žena u Mitrovici za ljudska prava (MWAHR).

Ukoliko preporuke budu uključene u Izveštaj Evropske komisije o Kosovu, tada bi se mogle potaknuti promene i reforme u zakonima i politikama na Kosovu, poboljšavajući tako živote njegovih građana. Stoga su preporuke za Izveštaj Evropske komisije važan alat za civilno društvo i ženske organizacije na Kosovu da utiču na procese odlučivanja i poboljšanje uslova života u zemlji.