Nalazi izveštaja Pazi na GAP predstavljeni u Albaniji

Kao nastavak aktivnosti zagovaranja Mreže žena Kosova u cilju poboljšanja implementacije Rodnog akcionog EU-a II, MŽK je prezentirala nalaze iz svog izveštaja ‘Pazi na GAP’ delegaciji EU i ženskim organizacijama civilnog društva u Albaniji. Među predstavnicima iz poslednje navedene, diskusija nakon prezentacije se uglavnom fokusirala na to kako se GAP može koristiti kao instrument od strane aktivista za zaštitu prava žena da bi se zalagali za poboljšanje rada EU i nacionalnih vlada o pitanjima rodne ravnopravnosti. Zvaničnici delegacije EU-a u Albaniji su pozdravili izveštaj i njegove nalaze, postavljajući specifična pitanja MŽK-u vezana za to kako bi oni sami mogli poboljšati svoj rad u pravcu unapređenja rodne ravnopravnosti u svojim političkim i finansijskim akcijama u Albaniji.