NORMA je objavila Smernice za pravno obrazovanje o zaštiti od nasilja nad ženama i nasilja u porodici

Dana 27. marta, Udruženje pravnika „NORMA“, ujedno organizacija članica Mreže žena Kosova, (MŽK), organizovao je publikaciju „Smernice za pravno obrazovanje za organizacije civilnog društva o zaštiti od nasilja nad ženama i nasilje u porodici“, koja je održana u Informativnom i kulturnom centru Evropske unije (EUICC).

Izvršni direktor „NORMA“, gđa. Valbona Salihu, je otvorila diskusiju i informisala učesnike o sadržaju dokumenta. Ona je takođe zahvalila UN Women i Kancelariju Evropske unije (EU) na Kosovu za podršku u publikaciji ove Smernice i drugih aktivnosti koje će biti kao nastavak ovog objavljivanja.
Predstavnica UN Woman na Kosovu, gđa. Flora Macula, je naglasila da je rodno zasnovano nasilje oblast u kojem je UN Woman bio angažovan od samog početka. Ona je takođe obavestila učesnike o radu koji je UN Women učinio kako na lokalnom, tako i na centralnom nivou, kako bi se stvorili višedimenzionalni mehanizmi za borbu protiv rodno zasnovanog nasilja, ističući da je podrška za objavljivanje ove Smernice nastavak ovog rada.
Između ostalog, gđa Macula je naglasila da “iako postoje poboljšanja u borbi protiv rodno zasnovanog nasilja, treba veća posvećenost i kapitalna i ljudska ulaganja od strane države“.
S druge strane, gđa Edi Gusia, ​​direktor Agencije za rodnu ravnopravnost (ARR) na Kosovu, je izjavila da „ARR ostaje jedna od ključnih institucija za uspostavljanje pravnih mehanizama za borbu rodno zasnovanog nasilja“. Ona je dalje naglasila važnost borbe protiv rodno zasnovanog nasilja, pogotovo kada imamo u vidu da smo kao posledica toga samo početkom ove godine imali nekoliko tragičnih slučajeva.
Pozitivno je ocenjeno i imenovanje Nacionalnog koordinatora protiv nasilja u porodici, kao i licenciranje prihvatilišta u Prištini, koje je od decembra 2016. godine bilo zatvoreno. Nakon toga, gđa Gusia je napomenula da se „Saradnja između civilnog društva i Vlade pokazala kao dobra praksa“.
U međuvremenu, pravni stručnjak Ariana Qosaj Mustafa, ujedno i članica odbora MŽK-a, izjavila je da je „ova Smernica dovoljno sveobuhvatna i multi-dimenzionalna i ima uloga da olakša rad civilnom društvu, a i drugim vladinim institucijama koje imaju ulogu izvršitelja, a koje će imati koristi od ove Smernice“,, s obzirom da prema njenih rečima „Ovaj dokument dobro prilaže sve međunarodne konvencije, ali i domaće zakone koji imaju za cilj borbu protiv rodno zasnovanog nasilja“.
Gđa Qosaj Mustafa je takođe naglasila i rad koji je MŽK izvršila podnošenjem komentara za izmenu i dopunu Krivičnog zakonika, kao i zahtev za uvođenjem adekvatne definicije nasilja u porodici i adekvatnih kazni za počinioce ovog krivičnog dela u skladu sa međunarodnim konvencijama. Pored toga, ona je takođe naglasila značaj adekvatnih kazni za počinioce nasilja u porodici, kao odgovarajući oblik za borbu nasilja u porodici.
Veće je nastavljeno pitanjima i odgovorima od strane učesnika i prisutnih članova veća.