OCD diskutuju o strategijama rodno odgovornog budžetiranja

Rodno odgovorno budžetiranje (ROB) predstavlja važnu strategiju za promovisanje rodne ravnopravnosti i osnaživanje žena. Danas, 28. februara, Nikol Farnsvort, direktorka programa i vodeća istraživačica u Mreži žena Kosova (MŽK) održala je onlajn obuku o ROB sa organizacijama za prava žena (ŽOCD) na Zapadnom Balkanu

ROB  pomaže da se osigura da su vladini budžeti osmišljeni tako da se bave specifičnim potrebama i prioritetima različitih žena i muškaraca ka efikasnijem, efektivnijem, transparentnijem izdvajanju resursa i na način koji promoviše rodnu ravnopravnost. ROB uključuje integrisanje rodne perspektive u sve faze budžetskog procesa: planiranje, izvršenje, praćenje i procenu. On ima u vidu da zbog različitih društvenih, ekonomskih i političkih situacija žena i muškaraca, oni mogu imati različite potrebe, prioritete i interese, što se mora uzeti u obzir u svim fazama budžetskog procesa.

Citirajući Šarp-a, Farnsvort je objasnila da tri osnovna cilja inicijativa za rodno budžetiranje treba da:

  • ​Učine vlade odgovornim u pogledu rodnog budžeta i politika
  • Promene i poboljšaju vladine budžete i politike radi unapređenja rodne ravnopravnosti​
  • ​Podignu svest i razumevanje rodnih pitanja i uticaja budžeta i politika

Deleći primere, iskustva i lekcije naučene iz više od decenije MŽK-ovog iskustva u radu na ROB-u, ona je predstavila metodologije, ulazne tačke i ideje za prevazilaženje potencijalnih izazova.

Učesnice ŽOCD-a bile su zainteresovane za prevođenje znanja u praksu u okviru svog nacionalnog i opštinskog konteksta, a Farnsvort ih je provela kroz specifične korake i mehanizme koje mogu da koriste za sprovođenje opštinskih, nacionalnih i međunarodnih napora zagovaranja ka institucionalizaciji i primeni ROB-a.

MŽK nastavlja da radi na institucionalizaciji rodno odgovornog budžetiranja na Kosovu na svim nivoima. Kao član Mreže za nadzor rodnog budžeta, MŽK nastavlja da prati napredak u ovom pogledu, sprovodi rodne analize kako bi podržala rodno budžetiranje i zagovarala reforme.

Ova posebna obuka je održana po zahtevu ŽOCD za takvu obuku, kao deo Koalicije za rodnu ravnopravnost u procesu pristupanja EU (EQUAPRO), uz podršku Evropske unije i Švedske agencije za međunarodni razvoj i saradnju.