Radionica za planiranje jednogodišnje strategije Savetodavne i koordinacione grupe vezano za prava zajednice LGBT

Dana 15. i 16. januara, Kancelarija za dobru vladavinu, u okviru planiranja jednogodišnje strategije za pravo zajednica LGBT organizovala je radionicu, gde su učestvovali predstavnici Savetodavne grupe i koordinacione grupe na Nacionalnom nivou u Republici Kosovo, vezano za prava zajednice LGBT-a.

Ova grupa se sadrži od predstavnika svih ministarstva i civilnog društva, uključujući i MŽK. MŽK je zastupao dugo vremena da se ova grupa osnuje i od njenog osnivanja, ona je deo ove grupe, kojim slučajem je MŽK dao kontinuiranu podršku u cilju poboljšanja stanja članova zajednice LGBT-a.
Deo ovog doprinosa su i informacije koje je MŽK pružio tokom izrade nacrta dva veoma važna zakona: Zakon protiv diskriminacije i Zakon o Ravnopravnosti polova.
Dvodnevna radionica je imala za cilj da članovi obaveste grupu vezano za aktivnosti koje će se preduzeti eve godine, a koje imaju za cilj podizanje svesti, sprečavanje i borbu protiv diskriminacije zajednice LGBT-a na Kosovu.
Aktivnosti koje MŽK planira da realizuje tokom ove godine imaju za cilj da podignu nivo svesti kod građana vezano za prava zajednice LGBT, ali istovremeno i osnaživanje zajednice LGBT-a. U okviru ovih aktivnosti, tokom redovnih sastanka sa članovima MŽK-a, biće emitovani filmovi koji tretiraju pitanja zajednice LGBT-a, a nakon toga će se pokrenuti rasprava sa članovima MŽK-a o ovoj temi.
Na taj način, MŽK će doprineti u podizanju svesti njenih članica organizacije o pravima zajednice LGBT-a.
Među ostalim aktivnostima koje će preduzeti MŽK, uključuje se i podizanje svesti mladih tokom redovnih sastanaka sa omladinom, u okviru FemACT-a.
Pored ovih aktivnosti, MŽK će biti sastavni deo drugih aktivnosti koje će se preduzeti od članova Savetodavne i koordinacione grupe na Nacionalnom nivou Republike Kosovo, o pravima zajednice LGBT.