Razmatranje zaključuje: Rad MŽK-a Veoma Relevantan i Efektivan

MŽK se nedavno podvrgnuo uspešnim nezavisnim srednjoročnim pregledom Fonda Žena Kosova (FŽK) za šeme granta i podršku za Opštinske Zastupajuće Grupe za Polnu Ravnopravnost (GEAG-e). Projekat koji je bio podvrgnut razmatranju, podržan od strane Austrijske Agencije za Razvoj i Kvinna till Kvinna, nastoji da podigne i poboljša učešće žena u procesima donošenja odluka na opštinskom nivou. FŽK pruža grantove za članice MŽK-a, omogućujući im proguraju dalje svoje organizacione i zastupajuće kapacitete dok preduzimaju inicijative skrojene za adresiranje izazova u njihovim opštinama i šire.

Srednjoročni pregled je ocenio rad MŽK-a kao „veoma relevantnim“ za razvojne potrebe Kosova i zasnovan na dobro-istraženim i vođen prema veoma dobro shvaćenim činjenicama trenutnog stanja zemlje. Projekat je takođe smatran veoma relevantnim nad Strateškom Planu MŽK-a za period 2011-2014 godine. Štaviše, izveštaj je pronašao da je projekat stvorio jak napredak na svim njegovim očekujućim rezultatima i zbog toga je na putu da dostigne svoje očekivane rezultate i generalni cilj projekta. On je adresirao dostignute rezultate do sada kao veoma stabilnim navodeći da će nastaviti tako i nakon kompletiranja projekta.
Dobar napredak, prema izveštaju, napravljen je u pravcu ostvarivanja cilja za osnivanje pet novih GEAG-a i podržavanje rada ne preostalih osam. Do sada, tri nova GEAG-a (u Dragaš, Glogovac i Podujevo) su osnovana i grupe su osnažili svoje kapacitete preko podrške MŽK-a. Oni su preduzeli nekoliko uspešnih inicijativa za zastupanje na opštinskom nivou ka pravcu unapređenja ravnopravnosti polova.
Što se tiče MŽK-a, izveštaj je našao da je projekat već doneo „vidljive pozitivne promene“ na oba nivoa i na individualni i organizacioni. Individualno, pronađeno je da su predstavnice članica MŽK-a i dobitnici projekta osnaženi sa veštinama, znanjem od obuka i događaja i kontakta mreže, među ostalom, kao rezultat projekta.
Na organizacionom nivou, MŽK članice su prikazali jače razvojne kapacitete (posebno što se tiče upravljanjem projektnim ciklusom, sprovođenjem projekta, izveštavanjem, podizanjem fondova i zastupanjem) i poboljšali su unutrašnje procese i procedure. Tokom intervjua sa dobitnicima granta, većina njih su naglasili neprestanu podršku koju su prihvatili tokom sprovođenja, za koju veruju da im je pomogla da uspešno kompletiraju projekte, da steknu nove veštine i da ojačaju svoje organizacije uopšte.
Potpuni izveštaj se može pročitati online.