Rodno odgovorno budžetiranje i oporezivanje: Jačanje ravnopravnosti na Kosovu

Eljirjeta Beka, naša koordinatorka za rodno odgovorno budžetiranje, nedavno je učestvovala u Zajednici prakse rodno odgovornog budžeta (ROB) u Skoplju, predstavljajući dokument Mreže Žena Kosova (MŽK) pod naslovom „Porezivanje u skladu sa rodom na Kosovu: Poboljšanje jednakosti kroz progresivne politike“. Naglašavajući kritičnu potrebu za rodnom analizom u poreskoj politici, i njena prezentacija je održana tokom panela „Nacionalne strategije: Efikasno budžetiranje za ravnopravnost“. Uprkos tome što je ROB zakonska obaveza na Kosovu od 2015. godine i deo Zakona o rodnoj ravnopravnosti, i dalje postoje pitanja kao što su neusaglašenost sa drugim zakonima, nedosledna primena u javnim institucijama i ograničen pristup javnosti aneksima ROB-a. Ovi izazovi naglašavaju potrebu za sveobuhvatnijom i transparentnijom implementacijom ROB-a.

Trenutni poreski sistem na Kosovu ne uzima u obzir u potpunosti rodne disparitete, često pogoršavajući nejednakosti sa kojima se suočavaju žene, uključujući niže stope zaposlenosti, niže plate i veći teret neplaćenog rada na nezi. Da bi se pozabavila ovim pitanjima, MŽK preporučuje eliminisanje rodne pristrasnosti u oporezivanju, povećanje progresivnosti u stopama poreza na lične i korporativne prihode i sprovođenje procene rodnog uticaja poreskog sistema. Pored toga, opcije politike kao što su uvođenje poreza na finansijske transakcije i ugljenik, primena smanjenih stopa PDV-a na osnovna dobra i oslobađanje od poreza na proizvode za menstrualnu higijenu su vitalni koraci ka promovisanju društvene jednakosti i povećanju ekonomskog učešća i pravičnosti za žene na Kosovu.

Renomirani stručnjaci iz celog sveta učestvuju u Zajednici prakse, koju organizuje Mreža za praćenje rodnog budžeta, čiji je MŽK aktivna članica. Konferenciju su podržale Austrijska razvojna agencija i Švedska agencija za međunarodni razvoj.