Članice MŽK-a se zalažu za poboljšanje rodne perspektive u pogledu članstva Kosova u EU-u

Nekoliko predstavnica i članica MŽK-a je, od 5. do 9. novembra, zajedno sa drugim organizacijama za prava žena u regionu, boravilo u Briselu gde se sastalo sa članovima Evropskog parlamenta, Evropske komisije i Evropske službe za spoljne poslove (EEAS), kako bi založilo za poboljšanje rodne perspektive u procesu pridruživanja Kosova EU-i. Ključne tačke razgovora su uključile potrebu za: posvećivanjem veće pažnje rodno zasnovanom nasilju u glavnim poglavljima pravnih tekovina u vezi sa pravosuđem i osnovnim pravima (23) i vladavinom prava, slobodom i sigurnošću  (24); konsultacijom organizacija za prava žena, kao dela procesa pridruživanja, u skladu sa Rezolucijom Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija 1325 i Akcionim planom za rodnu ravnopravnost II EU-e; kao i potrebi za većom podrškom grupa i pokreta za prava žena u pogledu njihovog zalaganja za informisanje o reforama koje će doneti pridruživanje EU-i, njihovom stručnošću zalažući se za reforme, podižući svest i držeći svoje Vlade odgovornim.

Konkretnije, MŽK-a i Kosovski centar za rodne studije (KCRS) su se sastali sa službenicom za Kosovo, Julia Mueller-Hellmann, kako bi dobile podatke iz Izveštaja o Kosovu (ranije poznatog kao Izveštaj o progresu), u vezi sa kritičnim pitanjima ljudskih prava  na Kosovu.

One su se sastale i sa Igor Soltes, članom Evropskog parlamenta i istovremeno parlamentarnim izvestiocem za Kosovo, kako bi detaljnije razgovarali o zastupljenosti rodne perspektive u politički dijalog između EU-e i Kosova, kao i o liberalizaciji viza.

Tokom ručka sa članovima Evropskog parlamenta, uključujući i članove Komisije za spoljna pitanja i Komisije za prava žena i ravnopravnost (FEMM), Direktorica programa MŽK-a, Nicole Farnsworth, je predstavila potrebe grupa za prava žena u regionu. Ovo i druga pitanja izneta od strane ostalih aktivistkinja za prava žena, u vezi sa učešćem žena u politiku i nasiljem nad ženama, će doprineti predlogu paralemntarne rezolucije koju priprema poslanica Biljana Borzan u Komisiji FEMM, u vezi sa rodnom ravnopravnošću u zemljama zapadnog Balkana.

Na drugim sastancima sa predstavnicima Evropske komisije i EEAS-a se razgovaralo o dodatnim strategijama za unapređenje zastupljenosti žena u proces pridruživanja EU-i.

Ovaj sastanak je deo godišnjeg putovanja za zastupanje, organizovaog od strane Fondacije Kvinna till Kvinna.