Student AUK-a se upoznaju sa integrisanjem rodne ravnopravnosti

Mreža žena Kosova MŽK) već nekoliko godina zagovara za poboljšanje rodne perspektive u nacionalnim zakonima, javnim politikama, strategijama i nacionalnim i lokalnim budžetima. Ovo je uključivalo direktno rad sa relevantnim predstavnicima kosovskih institucija u obuci i podstičući ih na rodne tokove ovih vrsta dokumenata. Međutim, kako prevesti studentima donekle tehnički jezik?
Sara Nicole Baxley, osoblje fakulteta na Američkom univerzitetu Kosova (AUK), pozvala je Ilirianu Banjsku, rodnog analitičara u MŽK-u, da održi predavanje na ovu temu 3. aprila 2018. godine. Ovo je drugi put da je MŽK pozvana da to uradi. Tokom jesenjeg semestra u 2017. godini, menadžer programa i vodeći istraživač MŽK-a, Nicole Farnsworth, održala je slično predavanje za grupu studenata AUK-a. Zbog velikog uspeha i zahvalnosti studenata, AUK je to želeo ponoviti.
Ovog puta su studenti upoznati sa pravnim okvirom Kosova koji se odnosi na ravnopravnost polova i odredbe koje obavezuju javne institucije da sprovedu rodnu ravnopravnost u kreiranju politike i implementaciji. Iliriana je nastavila praktično objašnjenje metodologije koju MŽK koristi u svom radu u vezi sa rodnom ravnopravnošću. Sa vrlo jasnim primerima, studenti su se upoznali sa time kako smisleno integrisati rodnu perspektivu u javnim politikama.
Na kraju, kako bi zaista osetili ono što podrazumeva izmenu politika kako bi bila rodno osetljivija, studenti su podeljeni u grupe od pet i dobili su postojeću politiku za razmatranje i komentarisanje sa rodne perspektive. Ova praktična vežba se pokazala kao veoma efektivna, jer su studenti zajedno diskutovali i predstavili se grupi koja je, zajedno sa Ilirianom, pružila povratne informacije o njihovom radu. Kreativnost koju su pokazali studenti je dala prostora za pozitivne izglede o budućnosti rodne ravnopravnosti, s obzirom da će ova generacija potencijalno biti novi kreator politike na Kosovu koja je u mladosti napravila korak ka razumevanju važnosti i vrednosti razmatranja različitih potreba žena, muškaraca, devojčica i dečaka u kreiranju politike.