1. decembar 2018.

Poštovani poslanici,

Prema izveštajima Kosovske Policije, samo u prvih 9 meseci ove godine, život je izgubilo 8 žena, kao posledica nasilja u porodici. Nasilje u porodici i dalje je jedan od najrasprostranjenijih vidova nasilja u celom svetu. Izveštaj Mreže žena Kosova (MŽK) “Dosta sa izgovorima” objavljen 2015. godine u tesnoj saradnji sa Agencijom za rodnu ravnopravnost i nacionalnim koordinatorom za borbu protiv nasilja u porodici, navodi da je 62% građana Kosova doživelo nasilje u porodici tokom svog života (68% žena i 56% muškaraca). Podaci Kosovske policije pokazuju da se svake godine, u policijskim stanicama prijavi od 1,200 do 1,300 slučajeva nasilja u porodici. Od ovih slučajeva, 80% prijava dolazi od žena uključujući i njihovu decu. S druge strane, čak i nakon 18 godina, trgovina ljudima i dalje predstavlja ozbiljan problem na Kosovu. Poslednjih godina, Kosovo se transformisalo iz tranzitne zemlje u zemlju porekla žrtava trgovine decom.

Zbog velike pretnje kojoj su izložene od počinilaca nasilja, većina žena treba sklonište. Godine 2018, skloništa za žrtve nasilja u porodici su smeštala 400 žena i dece, dok su skloništa za žrtve trgovine ljudima smestila 23 žrtve. Nedostatak skloništa za žrtve nasilja u porodici, žrtve trgovine ljudima i dece bez roditeljskog staranja može dovesti ove žene i decu u veliku opasnost od nasilja, povređivanja pa čak i smrti. Prošle godine su zbog zakašnjenja u dodeli finansijskih sredstava za skloništa, ista bila primorana da zatvore svoja vrata na 3 meseca i da ne pružaju nikakve usluge mnogobrojnim žrtvama koje su trebale smeštaj, izlažući ih time opasnosti.

Nažalost, primetili smo da u ovom trenutku predlog budžeta za 2019. godinu ne sadrži nikakvu budžetsku stavku koja bi u potpunosti pokrila troškove rada skloništa za žene i decu žrtve nasilja u porodici. Snažno vas podstičemo da načinite izmene u budžetu, kako bi se zagarantovala sigurnost i blagostanje žena i dece, u skladu sa ustavnim obavezama i zakonskim odgovornostima Kosova.

U skladu sa Konvencijom o eliminisanju svih oblika diskriminacije žena, koju je Kosovo uvrstilo u svoj Ustav (član 22), države su u obavezi da preduzmu potrebne mere da eliminišu nasilje, što uključuje zaštitne mere, kao što su usluge podrške za žrtve. 2016. godine, Kosovo je usvojilo Nacionalnu strategiju Republike Kosovo za zaštitu od nasilja u porodici i Akcioni plan za period od 2016-2020, koji zahteva da: “MRSZ izdvoji stalan budžet za potrebe skloništa, koji će im biti dovoljan da pokriju sve troškove, uključujući savetovanje i zbrinjavanje žrtava nasilja”.

Da bi se obezbedila trajna zaštita za žene i decu, apelujemo na Skupštinu Kosova da obezbedi dovoljna finansijska sredstva, preko Ministarstva rada i socijalne zaštite (MRSZ) koja će omogućiti da se pokriju svi troškovi skloništa za 2019. godinu. Skloništa su licencirana i angažovana od strane MRSZ, konkretno Odeljenja za socijalne i porodične politike, za pružanje usluga.

Koalicija devet skloništa sa Kosova je juna 2016. godine uputila Vladi Republike Kosovo budžetski plan osmišljen da pokrije troškove na osnovu paketa usluga skloništa. Na osnovu ovog predloženog plana budžetiranja, sva skloništa su kao svoj budžet proračunala godišnji iznos od 60,000€. To znači da ukupan iznos potreban za 2019. godinu za rad jedanaest skloništa iznosi 660,000€ što podrazumeva troškove na ime lekova, hrane, obuće i odeće, održavanja objekta, prevoza, komunikacije, zarada za osoblje i ostalo. Skloništa licencirana od samog MRSZ-ra se obavezuju da će biti transparentna oko načina potrošnje javnog novca, podnošenjem izveštaja i pružanjem potpune transparentnosti u vezi sa iskorišćavanjem ovih finansijskih sredstava i drugih potencijalnih finansijskih sredstava dobijenih od međunarodnih organizacija za dodatne usluge koje se ne mogu pokriti sredstvima iz državne kase.

Ukoliko izvršimo uporedbu u kontekstu ukupnog kosovskog budžeta, ovaj iznos je simboličan kada govorimo o ispunjavanju državnih obaveza i potencijalnom spasavanju života na hiljade zbrinutih žena i dece.

Srdačno,

Mreža žena Kosova (sa 140 organizacija članica)

Centar za zaštitu žena i dece

Centar za zaštitu žene i deteta “Raba Voca”

Centar za zaštitu prava žene i deteta LIRIA

Centar za zaštitu žrtava i sprečavanje trgovine ljudima – Kosovo

Centar za blagostanje žene

Centar za zbrinjavanje žena i dece

Dečja nada i kuća “Kosovo”

Sigurna kuća

Sklonište u Novom Brdu

Sklonište u Uroševcu

Žensko Pravo u Severnoj Mitrovici