Akcija za majke i decu podiže svest žena o depresiji nakon porođaja

10. maja, u Uroševcu, Akcija za majke i decu, organizovala je obuku vezano za projekat „Zastupanje za proširenje informativne kurikule u Informativnim centrima za Zdravlje Žena (ICZŽ) i Obuku osoblja u centrima“. Ovaj projekat je bio podržan od strane Mreže Žena Kosova, (MŽK) i finansiran je od strane Kancelarije Evropske Unije na Kosovu, dok je sproveden od Akcije za majke i decu.
Projekat ima za cilj zastupanje u Diviziji za Zdravlje majke i dete radi ojačavanje postojećih centara preko proširenja kurikule o temama koje se predaju u centrima, s posebnim naglaskom na depresiju nakon porođaja, kako bi žene i devojke dobile informacije o ovoj veoma važnoj temi na nivou primarne zdravstvene nege, takođe ima za cilj obuku osoblja u centrima, za temu o razvoju informativnih i promotivnih video spotova i Sporazum o saradnji sa Ministarstvom Zdravstva za revidiranje Sveske za trudnice (koja se dobija od trudnih žena i devojaka tokom njihove prve posete kod ginekologa), sa informacijama o ICZŽ-ovima (npr. postojanje i lokacija centara, teme koje se tretiraju, koristi od savetovanja).
Žene u teškim životnim uslovima i sa niskim nivoom obrazovanja, sve do onih nepismenih, kao i žene koje su lišene od svojih prava, svih zajednica (Albanke, Srpkinje, RAE, Turkinje i Bošnjakinje) bile su direktni dobitnici projekta, preko održanih predavanja u centrima u opštini Prištini, Uroševcu, Štrpcu i Mitrovici, gde su funkcionalni Informativni centri za zdravlje žena. U ovim centrima je ukupno 19. lekara koji su obučeni o temi depresije nakon porođaja.
Učesnice su bile zadovoljne pružanjem ove obuke, poboljšajući kvalitet usluga i međusobnu komunikaciju između njih i pacijenata, istovremeno i upućivanje žena i devojaka u ovim Centrima, a nakon toga kod psihologa ili profesionalnog psihijatra.
Imajući u vidu da je u nekim slučajevima depresija nakon porođaja posledica psihičkog nasilja u porodici, preko pružanja informacija o stanju depresije nakon porođaja i tretiranja ovih simptoma, uspeli smo da smanjimo efekat nasilja na rodnoj osnovi kod devojaka i žena, u periodu nakon porođaja.
Sem pruženih obuka, Akcija za majke i decu je uspešno zalagala kod Glavnog centra porodične medicine u opštini Prizren kako bi se unutar nje otvorio Centar „Učionice za majke“, kao deo obrazovnih programa za zdravlje majke i dece na Kosovu. Ove učionice pružaju zdravstvene obrazovne usluge za devojke, žene i njihove partnere, uključujući među ostalog i: pripremu za zdravu trudnoću, njen tok i proces porođaja, negu o bebi, važnost ishrane dojkom, psihičku i fizičku pripremu za salu porodilišta, kao i druge informacije o nezi i razvoju deteta. Saveti se pružaju u učionicama sa finim ambijentom i na interaktivan način.
Otvaranje centra „Učionice za majke“ se desila u Prizrenu 31. maja, gde je obeležena 7. lokacija ovog programa. Do sada, oko 3.000 žena je primilo podršku ovih učionica. Tokom marta ove godine, otvoren je centar u opštini Kačanik, dok su u protekloj godini zvanično otvoreni centri u Štrpcu i Mitrovici, a godinu ranije su otvoreni u Prištini i Uroševcu. Akcija za majke i decu ima za cilj da proširi takve informativne centre za trudne žene i njihove partnere u drugim opštinama Kosova, kako bi pomogli u podizanju obrazovanja o zdravlju u zemlji, u okviru primarne zdravstvene nege.