AŽĐ se zalaže za ponovno obnavljanje Koordinacionog mehanizma

Aktivne žene Đakovice su inicijativom „Razvoj stabilnog među-institucionalnog sistema za tretiranje nasilja po rodnom osnovu i nasilja u porodici u opštini Đakovica“, održale sednice podizanja svesti s ciljem podizanja svesti o konkretnoj umešanosti i jasnim inicijativama protiv nasilja nad ženama, a to preko efikasnog stavljanja u funkciju Koordinacionog mehanizma.

Od novembra do marta, tokom četiri meseca realizovanja aktivnosti i redovnih sastanaka, AŽĐ je uspela da utiče na podizanje svesti kod 356 žena i devojaka i 241 muškaraca i momaka, ukupno 597 korisnika.

Sve ovo je postignuto uzimajući u obzir spremnost ključnih aktera u mehanizmu, kao i podsticanje ove inicijative kako bi se pomoglo žrtvama nasilja u porodici.

Ključni korisnici ovog projekta su bile žene i porodice preživelih nasilja u porodici iz opštine Đakovica i sela sa manjinskom zajednicom, kao što su: Skivjane, Pljačnor, Babaj Boks, Dužnja, Damjane 1 i 2, Dujak, Bec, Dol, Orize, Ponoševac, Koronica, Gropište, Piskot, Brekovac, Koloni i Gropište.

Ova inicijativa je pomogla u stvaranju bliske među-institucionalne saradnje za žene i devojke ili i za druge članove – žrtve nasilja u porodici. Istovremeno, utičući puno na sprečavanje, ali i odgovarajući odmah na slučajeve koji su se upravo dogodili, s ciljem smanjenja posledica.

AŽĐ je sastavila ovu inicijativu sa mnogobrojnim aktivnostima koje mogu direktno uticati na sprečavanje nasilja u porodici, aktivnosti kao što su:

  • pružanje multidisciplinarnih usluga, putem sastanaka o tretiranju slučajeva;
  • pružanje direktne hitne podrške slučajevima koji dožive nasilje u porodici i koji se prijave policiji i CSR-u u Đakovici;
  • sastavljanje materijala za podizanje svesti u okviru Međunarodne kampanje 16 dana aktivizma protiv nasilja po rodnom osnovu i nasilja u porodici;
  • pružanje informativnih sesija učenicima u školama nižeg i višeg ciklusa u vezi sa nasiljem u porodici i ulogom Koordinacionog mehanizma;
  • organizovanje jedne emisije na Radio Đakovici sa temom pitanja rodne ravnopravnosti i nasilja u porodici.

Direktorka organizacije AŽĐ Valbona Rizvanolli istakla je bitnost Koordinacionog mehanizma u tretiranju slučajeva nasilja u porodici.

Valbona Rizvanolli,  direktorka organizacije AŽĐ tokom terenskih poseta, kao deo aktivnosti „Od vrata do vrata“, decembar 2019. godine “

„Polazeći od broja slučajeva koji su se prijavili za pomoć poslednjih godina, kao i iz iskustva funkcionisanja ovog mehanizma, uvek izlazi na videlo potreba povećanja njegove efektivnosti, jer ukoliko se ujedine energije i izvori svih članova, situacija se može osetno i veoma brzo poboljšati, nego ukoliko se deluje ponaosob, od strane institucija koje su odgovorne za tretiranje slučajeva nasilja u porodici na osnovu postojećeg zakonodavstva na Kosovu“, rekla je Rizvanolli.

Takođe, uticala je na povećanje efektivnosti tretiranja i institucionalne odgovornosti Koordinacionog mehanizma za tretiranje slučajeva nasilja u porodici putem ponovnog oživljavanja i praćenja funkcije ove strukture. Preko aktivnosti ovih inicijativa postignuto je ponovno oživljavanje, poboljšanje i jačanje institucionalnih kapaciteta Koordinacionog mehanizma za pružanje adekvatne zaštite i kvalitetnih usluga preživelima nasilja po rodnom osnovu i nasilja u porodici.

Ovaj projekat je podržao Fond Žena Kosova (FŽK), a finansirala ga je Austrijska agencija za razvoj (ADA).