Direktorka MŽK-a je član savetodavne grupe Rezolucije 1325

Igballe (Igo) Rogova, izvršna direktorka MŽK-anedavno je pozvana od strane Žena UN-a u Nju Jorku da postane članica savetodavne grupe eksperta visokog nivoa za globalne studije na 15 godišnjici sprovođenja Rezolucije 1325 Saveta Bezbednosti (UNSCR). Studija ispunjava Rezoluciju 2122 koja poziva Generalnog Sekretara UN da preduzme pregled visokog nivoa vezan za pitanja žena, mira i bezbednosti do meseca oktobra 2015 godine. Studija će pregledati uticaj rada u ovoj oblasti tokom zadnjih 15 godina, uključujući uspehe, izazove i preporuke za sprovođenje Rezolucije 1325. Radhika Coomaraswamyće biti prvi autor.

Usvojena u 2000 godini, Rezolucija 1325 je bila prva rezolucija UN-a da adresira uticaj koji oružani sukobi imaju nad ženama. Ona poziva na perspektivu osnovanu na pol u svim procesima nakon rata, Programima UN-a i misijama Saveta Bezbednosti, kao i treninzima osnovanim na polu u mirovnim operacijama UN-a. Ona zahteva ravnopravno učestvovanje žena u svim naporima za dalji mir i bezbednost.
Rogova je bila međunarodna i domaća zastupnica za sprovođenje Rezolucije 1425 od trenutka njenog usvajanja. Ona je upotrebila Rezoluciju kako bi tražila više sastanaka između UN službenika, međunarodnih donosioca odluka i žena na Kosovu, odmah nakon rata na Kosovu. Rogova je takođe bila instrumentalna u uspostavljanju Ženske Mirovne Koalicije koja je sjedinila žene sa Kosova i Srbije u traženju uloge na pregovorima između njihovih država po Rezoluciji 1325, kao i Ženskog regionalnog loba za mir, bezbednost i pravednost u južno-istočnoj Evropi. Rogova je zastupala više od decenije za osnaživanje ove veoma važne Rezolucije unutar zemlje. U 2014 godini, Skupština Kosova je zvanično usvojila nacionalni akcioni plan za sprovođenje Rezolucije 1325. Akcioni plan obavezuje Agenciju za ravnopravnost polova pri Kancelariji Premijera da kreira i predvodi među-institucionalni Sekretarijat kako bi osigurali sprovođenje Rezolucije.
Pod vođstvom Rogove, MŽK je publikovala nekoliko izveštaja o Rezoluciji 1325. U 2011 godini,MŽK je objavila sveobuhvatnu publikaciju nazvanu 1325: Facts and Fables (1325: Činjenice i Fabule), zbirku priča i činjenica nad sprovođenjem Rezolucije na Kosovu. Inovativna publikacija je bila iskorišćena od strane KFOR-a, među drugim lokalnim i međunarodnim akterima u podizanju svesti o Rezoluciji 1325. MŽK je takođe bila uključena u Evropskim Veznim Kancelarijama za Izgradnju Mira koje su nadgledale sprovođenje Rezolucije 1325 u Evropi.
Predstojeća Globalna Studija će biti izgrađena na ranijim pregledima visokog nivoa, uključujući i pregled desetogodišnjice Rezolucije 1325 u 2010 i Studiju Generalnog Sekretara iz 2002 godine o pitanju Žena, Mira i Bezbednosti. Studija ima za cilj da udruži sa drugim većim inicijativama UN-a, uključujući i 20 godišnji pregled Pekinške deklaracije i platforme za akciju iz Četvrte Svetske Konferencije o pitanju Žena, kao i formulisanje razvojne agende nakon 2015 godine.