„Dora Dorës“ sastavlja novi Akcioni Plan za ravnopravnost polova u Opštini Prizren

U trenutku završetka važenja postojećeg akcionog plana za ravnopravnost polova u Prizrenu 2012 – 2014, društvo Dora Dorësje preduzela inicijativu za nastavak ovog plana još za dve naredne godine 2015 – 2017.

Ova inicijativa je omogućila nastavljanje polnih politika preko planiranja novih ciljeva za godine 2015 – 2017. Sa postojećim akcionim planom (2012-2014), radne grupe su identifikovale pet ključnih oblasti za intervenciju u pravcu poboljšanja blagostanja žene: obrazovanje, zdravstvo, ekonomsko osnaživanje žena i nasilje u porodici i žene u odlučivanju.
Dok su u novom akcionom planu dodali i druge oblasti koji nisu bili u starom planu, kao što je učešće žena u medijima, kulturi i sportu.
Sa podrškom od Fonda Žena Kosova (FŽK)MŽK-a,Opština Prizren i organizacija Swiss Caritas, udruženje Dora Dorës, uspeli su da sastave novi plan tokom decembra 2014 god.
„Sa projektom je dostignuta saradnja i predstavnika raznih oblasti, lokalnih institucija i civilnog društva, od kojih je formirana radna grupa za izradu akcionog plana“, rekla je Vjosa Curri, Izvršna Direktorka udruženja Dora Dorës.
Broj osoba koji su učestvovali u izradi akcionog plana je bio 3, ali će dobitnici ove inicijative biti svi građani Opštine Prizren.
Novi akcioni plan za ravnopravnost polova 2015 – 2017 god. objavljen je u četiri jezika: na albanskom, srpskom, turskom i engleskom jezikom, i ubrzo će biti dostupan u elektronskoj verziji na veb-stranici udruženja Dora Dorës.
Ovaj plan se sadrži od sledećih oblasti: Poboljšanje pristupa žena i devojaka kvalitetnom obrazovanju; Poboljšanje zdravlja za žene i devojke i podizanje kvaliteta preventivnih zdravstvenih usluga; poboljšanje jednakih prava žena i nasilje u porodici; Ekonomsko osnaživanje i podizanje zapošljavanja žena; ravnopravno učešće žena i muškaraca u odlučivanju, u svim oblastima života; Poboljšanje imidža žene u mediji/kulturi; aktivno učešće žena u sportu i kulturi.
FŽK je podržan od Austrian Development Agency (ADA) i Kvinna till Kvinna (KtK).