Ekonomski forum žena napisao otvoreno pismo političkim partijama

Poštovani kandidati/ kandidatkinje za poslanike/ce Skupštine Republike Kosovo,

Približavanjem početka službene izborne kampanje za prevremene izbore za Skupštinu Republike Kosovo, organizacije predstavnice Ekonomskog foruma žena, pozivaju sve političke subjekte da pokažu svoju sposobnost za sveobuhvatnost i rodnu jednakost u socijalnoj, ekonomskoj i političkoj oblasti preko obuhvatanja politika i konkretnih mera u partijske plan-programe. Ekonomski forum žena poziva političke subjekte da se angažuju na promovisanju prava žena, preko:

I          Tretiranja diskriminacije i neaktivnosti žena na tržištu rada

Žene na Kosovu su i dalje manje zastupljene i marginalizovane na tržištu rada. Prema analizi prvog tromesečja 2019. godine Ankete radne snage na Kosovu, samo 13.3% žena u radno sposobnoj dobi je zaposleno, čineći tako da Kosovo bude uvršteno među zemlje sa najvišom neaktivnošću žena na tržištu rada u regionu i na nivou Evrope. Razna istraživanja u tretiranju ovog pitanja pokazuju da je među glavnim preprekama za aktiviranje žena na tržištu rada već godinama staranje o deci i starima u porodici, diskriminacija na radnom mestu, manje mogućnosti za zaposlenje u odnosu na muškarce i nedostatak dizajniranih programa za ažuriranje sposobnosti u skladu sa zahtevima tržišta rada. Da bi se ovo pitanje tretiralo, veoma je bitno da se promovišu konkretne i sveobuhvatne politike koje olakšavaju i ujedno ohrabruju veće učešće žena, kao što su:

  • Pružanje ekonomski pristupačnih usluga za staranje o deci;
  • Pružanje šema obrazovanja i ponovnog osposobljavanja žena koje su nezaposlene dugo vremena, preko pružanja dizajniranih obuka koje su usklađene sa zahtevima tržišta rada;
  • Davanje stipendija devojkama od strane javnog sektora i korporacija koje imaju stratešku ulogu u razvoju zemlje;
  • Podržavanje programa preduzetništva žena – posebno šeme samo zapošljavanja;
  • Ohrabrivanje povećanja firmi u vlasništvu žena, pružajući razne administrativne i finansijske olakšice;
  • Podržavanje učešća žena u radnoj snazi, preko aktivnih politika tržišta rada, kao što su programi subvencija plata, obuka, kratkoročnih intervencija koje jačaju/ poboljšavaju veštine traženja posla.

II         Plaćenog roditeljskog odsustva

Pored garantovanja prava da očevi igraju aktivnu ulogu u staranju o deci, jednake i efektivne porodične politike su od izuzetnog značaja za smanjenje disproporcionalnog prostora zapošljavanja žena i muškaraca, kao i za unapređenje rodne jednakosti na Kosovu. Trenutni zakon, kao i predloženi nacrt zakona o porodiljskom i roditeljskom odsustvu, diskriminišu muškarce, ne dajući i njima jednaka prava da budu sa njihovom decom – doprinoseći ujedno u smanjenju učešća žena u privredi zemlje. Prema Zakonu o ravnopravnosti polova, da bi se postigla ravnoteža između roditelja u njihovoj jednakoj ulozi, jednaka ekonomska i socijalna prava i odgovornosti, treba stvoriti politike, čije bi sprovođenje stvorilo osnov za jednaku ulogu roditelja.

Politike treba da podrže porodice sa roditeljima koji rade na tri načina: (i) obezbeđujući roditeljima pravo da uzmu roditeljsko odsustvo kako bi se starali o njihovoj deci; (ii) obezbeđivanje ili podršku u staranju o deci; i (iii) pružanje finansijske podrške za troškove staranja o deci. Ekonomski forum žena se zalaže za izmenu trenutnog sistema, predlažući model koji garantuje porodiljsko i očinsko odsustvo i dodelu neprenosivog plaćenog roditeljskog odsustva kako za majku tako i za oca, u poređenju sa plaćenom šemom i sa neplaćenom, za model u celosti.

Dok pripremate vaše političke platforme, organizacije predstavnice Ekonomskog foruma žena vam je na raspolaganju radi savetovanja i pomoću u unapređenju programa koji promovišu prava žena na Kosovu, jačajući njihovu poziciju u društvu u na tržištu rada.

Iskreno,

Ekonomski forum žena

 

Institut za demokratiju i razvoj (D4D)

Institut Riinvest

Kosova – Women 4 Women

Kosovski centar za rodne studije (KVRS)

Roma, Ashkali and Egyptian Network (RROGAEK)

Mreža žena Kosova  (MŽK)

Ekonomski forum žena je nezavisno, sveobuhvatno i ujedinjujuće telo koje je okupilo oko sebe aktere, organizacije i pojedince društva koji imaju interes, koji su aktivni deo u angažovanju, razvoju i jačanju žena u privredi. Forum je osnovan zajedno sa organizacijama koje su aktivno obuhvaćene u poboljšanje pozicije žena na Kosovu.