Kosovski centra za rehabilitaciju preživelih nasilja (KCRPN)

Kosovski centar za rehabilitaciju preživelih nasilja (KCRPN) je nevladina organizacija koja j osnovana 1999. godine, a koja za misiju ima da zaštiti, osposobi i promoviše osnovna ljudska prava, posebno preživelih nasilja, kao i ostalih vrsta nasilja a to putem obuke i multidisciplinarne rehabilitacije, socio- ekonomskog jačanja, zalaganja za zakonske i institucionalne reforme i obezbeđivanja pravde za žrtve koje su u jednom ili drugom obliku bile deo direktnog ili indirektnog nasilja.

Putovanje KCRPN je počelo tokom rata na Kosovu, kada je Feride Rushiti, sada izvršna direktorka organizacije, bila angažovana da pomogne kosovskim izbeglicama. U to vreme, ona je bila koordinatorka nekoliko projekata Albanskog centra za rehabilitaciju preživelih nasilja i trauma u Albaniji, gde su i započeli aktivnosti. Njen rad, tokom ovog vremena, uglavnom se svodio na volonterski rad, a nakon rata su se vratili na Kosovo i pokrenuli su inicijativu sa saradnicima kao što su Jens Modvig i Sibylle Rothkegel u osnivanju KCRPN-a.

Kao prva profesionalna nevladina organizacija na polju mentalnog zdravlja, KCRPN se bavila žrtvama traume, mučenja i različitog nasilja. Zbog osetljivih ciljnih grupa koje tretiraju, ova organizacija je prošla kroz razne izazove i dan danas se i dalje bore protiv stigme žrtava nasilja. KCRPN je podržan od strane međunarodnih donacija kao i kada je na dužnosti bila predsednica Atifete Jahjaga, imali su saradnju na različitim projektima, pogotovu u vezi sa žrtvama seksualnog nasilja, gde je KCRPN imao rukovodeću i bitnu ulogu u tom segmentu.

KCRPN se snažno zalagao za žrtve seksualnog nasilja, ubacujući ovu kategoriju o Izmene i dopune Zakona o statusu i pravima boraca, invalida, veterana i pripadnika Oslobodilačke vojske Kosova, žrtava seksualnog nasilja rata, civilnih žrtava i njihovih porodica, koji i nakon dve godine od usvajanja nije počeo da se sprovodi. Na kraju je KCRPN počeo da promoviše nedostatak sprovođenja ovog zakona, u kampanji 26.06. koja se održava svake godine, na Međunarodni dan preživelih nasilja, insistirajući na funkcionalizaciji Komisije za utvrđivanje, onako kako je to predviđeno zakonom. Između ostalog, ova organizacija drži obuke i seminare o dokumentovanju i podizanju svesti o seksualnom nasilju tokom rata na Kosovu, gde se vrši dokumentovanje podataka na visokom nivou privatnosti, a i rukovodio je pripremanju formulara za prijavljivanje radi ostvarivanja statusa žrtve seksualnog nasilja tokom rata.

S toga, ova organizacija je proširila njihove aktivnosti i na ostale opštine kao što su Srbica, Vučitrn, Suva Reka i Glogovac, a u ovoj poslednjoj su ove godine pomogle i žene iz tog regiona, oslanjajući se na različite oblike i jačajući ih, s ciljem da se vrate ponovo životu i da budu same svoje gazde.

KCRPN je takođe konstantno podržavao i osnivanje lokalne organizacije u Glogovcu, što je postignuto tokom ove godine i u kojoj je organizuju aktivnosti kao što su šivenje, ručni radovi, kako bi se žrtve nasilja vratile životu i kako bi se promovisao njihov rad.

U vremenskom luku od 17 godina, osim onih koje su dobijale redovnu sistematsku pomoć. Preko 10,000 ljudi je imalo koristi i od KCRPN-a, koristeći redovne usluge kao što su kontrole, lekovi i konsultacije, a u okviru rehabilitacije postoji i multidisciplinarni tretman koji se sastoji od psihologa, psihijatra ginekologa i socijalnog radnika KCRPN-a.

KCRPN je prva organizacija koja pruža psihološke i psiho- socijlane usluge u pomoć izbeglicama i tražiocima azila na Kosovu. Sada već tri godine posmatraju Centar za azil i Centar za izdržavanje stranaca. U tom smislu, KCRPN nadgleda i granične prelaze na celom Kosovu. Takođe se zalaže i u okviru Zakona o azilu, kao i Zakona o strancima.

KCRPN se, dajući doprinos, preporuke, komentare i ocene, snažno zalagao u za usvajanje Zakona o mentalnom zdravlju, koji je stupio na snagu u novembru 2015. godine. Takođe su pružali 75 obuka o upravljanju stresom na radu i psihološko osposobljavanje za 1133 stručnjaka primarne zdravstvene nege (porodični lekari i sestre). KCRPN je pružao Popravnoj službi Kosova nacrt Priručnika koji određuje pravila i osnovne principe za funkcionisanje unutrašnjeg mehanizma žalbi. Tokom 2012 -2014. godine u saradnji sa danskom institucijom „Dignity“, pružali su obuke o zdravstvenim uslugama u popravnim institucijama.

Jednom rečju, KCRPN se angažuje za jedno društvo bez nasilja, u kojem se osnovna ljudska prava i slobode u potpunosti poštuju.