Fana

Opština:

Peč

Delatnost:

Ekonomski razvoj

Misija:

Misija organizacije Fana je da podrži i pomogne ekonomskom razvoju i osnaživanju žena i devojaka na Kosovu koje su nezaposlene i samohrane majke, bez obzira na versku, etničku ili političku pripadnost. Fana nastoji da realizuje svoju misiju izgradnjom kapaciteta žena kroz obuke i pružanjem mogućnosti za prodaju i ekonomski i socijalni razvoj.

Godina osnivanja:

2010

Ciljna grupa:

Žene

Aktivnosti:

Razne obuke za rukotvorine, organizovanje sajmova, podrška ženama u prodaji njihovih proizvoda.

Tel:

+383 (0) 49 655 754

Adresa -sr:

Rr. Zhuj Selmani, br. 103, Peć

E-Mail:

ojqfana@gmail.com

Initiatives:

Fane Gashi