Moravski Biser

Opština:

Gnjilane

Delatnost:

Rodna ravnopravnost

Misija:

"Moravski biser je neprofitna, nevladina organizacija, osnovana sa ciljem promovisanja učešća žena u javnom životu, medijima, lokalnim zajednicama, promovisanje rodne ravnopravnosti, jednakih mogućnosti za sve, tolerancije i neophodnosti uključivanja različitih grupa žena u procesima donošenja odluka. MISIJA organizacije – jeste povezivanje žena različitih socio-ekonomskih profila okupljene na jednom mestu zarad istog cilja, povećanje odgovornosti kod različitih institucija za efikasniju zaštitu žena od rodno zasnovanog nasilja i ostvarivanje njihovih ekonomskih i socijalnih prava koja su zakonom definisana, kao i jačanje uloge žena u javnom i političkom životu.

Godina osnivanja:

2014

Ciljna grupa:

Žene i mladi

Aktivnosti:

Različite forme obuka: kurseve, seminare, izložbe, predavanja i radionice, radionice u svrhu promocije rodne ravnopravnosti, treninzi za ekonomsko osnaživanje žena, javne debate o nasilju u porodici, radinice i javne debate o važnosti uključivanja žena u društveni tok zajednice, pružanje psihološke pomoći ugroženim grupama u saradnji sa stručnjacima, organizovanje seminara i radionica u vezi podizanja svesti i edukacije žena o načinima za očuvanje njihovog zdravlja.

Tel:

+383 (0) 49 684 777

Adresa -sr:

Parteš

E-Mail:

pdragana989@gmail.com

Initiatives:

Dragana Petrović