Moravski Biser

Komuna:

Gjilan

Zona e ekspertizës:

Barazi Gjinore

Misioni:

"Moravski biser është organizatë jo-fitimprurëse, joqeveritare, e themeluar me qëllim të promovimit të pjesëmarrjes së grave në jetën publike, mediat, komunitetet lokale, promovimit të barazisë gjinore, mundësive të barabarta për të gjithë, tolerancës dhe nevojës për të përfshirë grupe të ndryshme të grave në proceset e vendimmarrjes. MISIONI i organizatës - është t’i mbledhë gratë me profile të ndryshme socio-ekonomike në një vend për të njëjtin qëllim, të rrisë përgjegjësinë në institucione të ndryshme për mbrojtje më efektive të grave nga dhuna me bazë gjinore dhe që ato të ushtrojnë të drejtat e tyre ekonomike dhe sociale të përcaktuara me ligj, dhe të forcojë rolin e grave në jetën publike dhe politike.

Viti i themelimit:

2014

Target Grupi:

Gratë dhe të rinjët

Aktivitetet:

Forma të ndryshme të trajnimeve: kurset, seminaret, ekspozitat, ligjëratat dhe punëtoritë me qëllim të promovimit të barazisë gjinore, trajnimet për fuqizim ekonomik të grave, debate publike rreth dhunës në familje, punëtoritë dhe debate publike rreth rëndësisë së përfshirjes së grave në komunitet, ofrimi i ndihmës psikologjike për grupet e cenuara në bashkëpunim me ekspertët, organizimi i seminareve dhe punëtorive në lidhje me ngritjen e vetëdijes dhe edukimit të grave për mënyrat e ruajtjes së shëndetit të tyre.

Telefoni:

+383 (0) 49 684 777

Adresa -sq:

Parteš

E-Mail:

pdragana989@gmail.com

Initiatives:

Dragana Petrović