Shoqata e Grave “Medica Gjakova”

Opština:

Djakovica

Delatnost:

Ekonomski razvoj,Obrazovanje,Zdravlje,Pravna pomoč

Misija:

Misija Shoqata e Grave “Medica Gjakova” (Udruženje Žena) je da poboljša mentalno i fizičko stanje žena koje su preživele nasilja kao i da utičemo na socijalne politike u cilju podrške dobrobiti žena i njihovoj integraciji u svim oblastima života. U tu svrhu razvijena je dvostruka strategija, koja uključuje aktivnosti na osnovom nivou, psiho socijalna i ginekološka savetovanja, kao i društvene i političke aktivnosti. Socijalne i političke strategije uključuju aktivnosti koje imaju za cilj podizanje svesti društva i vlade o teškom stanju žena koje su preživele rat i potrebi da se izrade politike u interesu dobrobiti žena i njihove integracije u društvo. Koristeći ovaj poseban pristup, Medica Đakovica pomaže ženama da prevaziđu stigmatizaciju i da se razbije ova tabu tema koja je veoma prisutna i direktno utiče na kršenje ljudskih prava uopšte, a posebno prava žena.

Godina osnivanja:

2011

Ciljna grupa:

Žene traumatizovane kao posledica seksualnog nasilja i nasilja na rodnoj osnovi, Žene glave porodice, mladi

Aktivnosti:

"– Individualno i grupno psihosocijalno savetovanje u centru i na terenu; – Pružanje opštih zdravstvenih saveta u selima i regionima u kojima Udruženje deluje; – Savetovanja/primarna ginekološka poseta u centru i na terenu; – Savetovanje i pravna pomoć u centru i selima; – Sastavljanje podnesaka i zastupanje korisnika u pravosudnim organima i drugim javnim organima; – Ekonomsko osnaživanje žena. – Organizovanje edukativnih i stručnih kurseva u selima i naseljima u kojima žive grupe žena iz manjina; – Javni rad i lobiranje za pitanja žena. – Organizovanje radionica, seminara i konferencija o pitanjima prava žena i rodne ravnopravnosti

Tel:

+383 (0) 390 326 812; +383 (0)44 247 189

Adresa -sr:

Ul. Fadil Nimani, br. 34, Đakovica

E-Mail:

medica.gjakova@hotmail.com

Initiatives:

Mirlinda Sada