Ministar Finansija Preporučuje Polna Pitanja u Budžetskim Kružnicama

Ministar Financija je nedavno objavio Opštinsku Budžetsku Okružnicu 2015/1 i Budžetsku Okružnicu 2014/1 – preliminarne pripreme i početne limite Budžetskih Organizacija. Sastanci između Ministarstva Finansija, Mreže Žena Kosova (MŽK) i Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH, su se isplatili. Po prvi put, Ministar je odlučio da preporuči uputstvo o rodno odgovornom budžetiranju unutar Budžetskih Okružnica.

Opštinska Budžetska Okružnica 2015/1 izražava potrebu za rad nad rodnim odgovornim budžetiranjem (ROB) na osnovu internacionalnih praksi. ROB pomaže da se vide efekti javnog rashoda nad ravnopravnošću žena i muškaraca, dečaka i devojčica. To može doprineti na efektivnost i transparentnost upravljanja javnim finansijama. Okružnica izražava nameru da produži ROB u drugim Opštinama Republike Kosovo na osnovu pilot projekta koji je trenutno u toku u Opštini Kamenica. Okružnica podstiče Opštine da počnu sa odražavanjem rodne osetljivosti u svojim budžetima.
Okružnica budžeta 2014/1 odražava preliminarne pripreme i početne limite Budžeta 2015 godine, za Centralne Budžetske Organizacije, uključujući više detalja o ROB-u. Okružnica 2014/1 podstiče efektivnost i transparentnost javne potrošnje pružajući specifičnije pokazatelje učinka. Okružnica sugeriše odvajanje pokazatelja i merenje po polu, gde god je to moguće i smisleno, objašnjavajući da su takvi pokazatelji IIF i EC uslov za merenje celokupnog učinka nad procesom budžetiranja.