MŽK nastavila sa finansijskom podrškom skloništa

Dugi niz godina Mreža žena Kosova (MŽK) zalagala se da skloništa na Kosovu imaju dovoljan budžet za potpuno pokrivanje neophodnih troškova za žene i decu koja su doživela nasilje u porodici.

Kraj 2019. godine je Kosovo ponovo dočekalo pred krizom nedostatka finansijske podrške skloništima za 2020. godinu. Putem sastanaka i zagovaračkih pisama MŽK-a i skloništa upućenih Ministarstvu rada i socijalne zaštite (MRSZ), ove godine reakcija MRSZ-a je bila brža i u skladu sa ustavnom obavezom države na zaštitu i sigurnost žrtava nasilja u porodici. Sada je otvoren poziv koji omogućava skloništima da se prijave za finansijsku podršku za 2020. godinu, a fond je obezbeđen iz godišnjeg budžet MRSZ-a i prenesen je iz prethodne godine.

Koliko god da ova podrška nije u skladu sa zalaganjima MŽK-a, čiji je rezultat stvaranje linije za osnovne usluge za skloništa u budžetu za 2019. godinu, ipak je otvaranje poziva za prijave za finansijsku podršku skloništima, na početku januara, viđena kao pozitivan korak u podržavanju žrtava nasilja u porodici, a služi i kao podstrek da se naš rad i aktivizam ne zaustave nikada, nezavisno od poteškoća.

Tokom 2018. godine, preko zalaganja MŽK-a postignuto je da se preko finansiranja skloništa stvori posebna linija u Zakonu o budžetu Republike Kosovo za 2019. godinu. Skupština Republike Kosovo je usvojila liniju za finansijsku podršku skloništima, a za dnevna skloništa i dnevne boravke je usvojena podrška od 60 hiljada evra godišnje, međutim, ovu liniju MRSZ nije sprovelo. I tokom 2019. godine, skloništa i dnevni boravci za žrtve nasilja po rodnom osnovu (NRO), podlegli su istim procedurama prijavljivanja za finansijsku pomoć, kao i prethodnih godina kada nije postojala linija za njihovu podršku. Isti su podržani sa nešto višom sumom od one koja imam je dodeljena, što je dovelo do opasnosti zatvaranja u prvim mesecima 2020. godine. MŽK je tokom prošle godine održala zagovaračke sastanke sa službenicima MRSC-a s ciljem obezbeđivanja da sredstva koja su dodeljena za usluge koje treba pružati žrtvama NRO-a, prema budžetu za 2019. godinu, budu predata skloništa i dnevnim centrima za ove žrtve. MŽK podseća da je garantovanje bezbednosti i blagostanja žena i dece u skladu sa ustavnim obavezama i zakonskim odgovornostima Republike Kosovo.

Kako bismo podsetili da će MŽK i pored svih mogućih poteškoća nastaviti po svaku cenu sve svoje napore u obezbeđivanju finansijske stabilnosti skloništima na Kosovu, dole navodimo nekoliko aktivnosti koje je MŽK sprovodila decenijama po ovom pitanju:

Tokom drugog dela 2007. godine MŽK je aktivno bila obuhvaćena u projekat koji se zvao „Pružanje bezbednosti, promovisanje zdravlja; Borba protiv nasilja po rodnom osnovu na Kosovu“, koji su podržali Nacionalni fond Organizacije Ujedinjenih nacija (UNFPA). MŽK je postala deo ovog projekta preko napora za pomaganje u podizanju nivoa finansijske podrške, kao i podrške osnivanju specifičnih sistema saradnje između samih skloništa, pored zaštite, pomoći i podrške žrtvama nasilja.

U julu 2012. godine članice MŽK-a su se sastale sa ministrom rada i socijalne zaštite kako bi potegle pitanje nedostatka dotičnog zakonodavstva za tretiranje rodnog nasilja. Članice su takođe istakle da se Zakon o socijalnim uslugama ne sprovodi u potpunosti i da skloništa nisu obuhvaćena u državni budžet.

U decembru 2018. godine MŽK se sa predstavnicima iz skloništa i dnevnih centara koji pružaju usluge žrtvama nasilja u porodici, žrtvama trgovine ljudima i deci bez roditeljskog staranja, obratila pismom poslanicima Skupštine Kosova. Ovim pismom, pozvani su da se nacrtom budžeta za 2019. godinu dodeli budžet za rad skloništa i dnevnih centara. Ovo pismo naišlo je na podršku poslanika, koji su glasali na parlamentarnoj senici. Iz ovog zalaganja MŽK-a u Zakonu o budžeti za 2019. godinu, stvorena je budžetska linija „Osnovne usluge za skloništa“ u iznosu od 880,000 evra.

10 skloništa i centara za zaštitu žena i dece je 9. decembra 2019. godine poslalo pismo Naimu Qellaju, nacionalnom koordinatoru za borbu protiv nasilja u porodici.

I na samom kraju podsećamo da je Kosovo odobrilo Nacionalnu strategiju za zaštitu od nasilja u porodici i Akcioni plan za zaštitu od nasilja u porodici 2016-2020. godine, u kojima se zahteva: „MRSZ da odredi stalni budžet za skloništa, koji treba da bude dovoljan kako bi ona pokrila sve troškove, obuhvatajući i savetovanje i staranje o žrtvama nasilja“.

MŽK će preduzeti sve neophodne aktivnosti koje kako bi tražila odgovornost od institucija za stvaranje neophodnih finansijskih uslova za dobro funkcionisanje skloništa. To je jedan od najbitnijih koraka prema dugoročnom cilju da žene i devojke žive život bez nasilja po rodnom osnovu.