MŽK pokreće izvešaj istraživanja o Ministarstvu poljoprivrede, šumarstava i ruralnog razvoja

Prioriteti, potrebe i interesi žena i muškaraca su često različiti. Geografija (na primer ruralne zone, urbane i pod urbane), starost, etnička pripadnost, status, zapošljavanje i/ili sposobnost među ostalim faktorima mogu uticati na pristup žena i muškaraca državnim uslugama i programima. Vlada je odgovorna da sastavi i da sprovodi politike, kako bi koristi imali različiti građani. Dokumenti o budžetu su javne politike koji treba da služe potrebama i interesima različitih korisnika.

Politike poljoprivrede i ruralnog razvoja na razne načine mogu uticati na žene i muškarce. Rodno odgovorno budžetiranje (ROB) je praksa obuhvaćanja roda u svim fazama planiranja, sprovođenja, praćenja i ocenjivanja budžeta. Prema Zakonu o ravnopravnosti polova, ROB je zakonska obaveza svih budžetskih organizacija u Republici Kosovo. ROB proces planiranja i sprovođenja budžeta čini transparentnijim i sveobuhvatnijim, prema ispunjenju potreba različitih građana.
Dakle, od avgusta 2016. godine, Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ruralnog razvoja (MPŠRR) je obećalo da će sprovoditi ROB u skladu sa zakonskim obavezama koje su određene Zakonom o ravnopravnosti polova i zahtevima koje je podnelo Ministarstvo finansija u poslednjim budžetskim cirkularima.
Od tada, službenici MPŠRR-a su dobili podršku Mreže žena Kosova (MŽK) u izvršenju rodne analize ranijih i sadašnjih programa i troškova.
Kao rezultat ove saradnje, 10. oktobra MŽK je objavila novi izveštaj pod naslovom „Budžetiranje za bolju poljoprivredu i ruralni razvoj“, čiji nalazi i preporuke zahtevaju da se daju podaci o budžetu za 2018 MPŠRR-a, kao i Srednjoročni okviri budućih troškova (SOT).
U njenoj uvodnoj reči, izvršna direktorka MŽK-a, gospođa Igballe Rogova, izrazila je zahvalnost
“Austrian Development Agency (ADA) na podršci i ujedno Ministarstvu, koje im je omogućilo da rade zajedno za državu; „zajedno radimo da postignemo polnu ravnopravnost“. Ona je dalje dodala: „Nastavićemo da pružamo našu tehničku podršku svim institucijama koje nas pozovu, jer na naš način pomažemo institucijama da sprovedu zakon i zajedno gradimo državu“.
Nakon toga, prisutnima se obratio predsednik Kancelarije ADA na Kosovu, gospodin Gunther Zimmer koji je rekao: „Podrška ravnopravnosti polova je jedan od glavnih prioriteta Austrian Development Cooperation na Kosovu i ključni aspekat u pravcu njenog postizanja jeste u podrška institucijama u sprovođenja ROB-a. Ovo takođe doprinosi i sprovođenju Plana II EU o rodnom delovanju, gde Austrija, kao država članica, posvećena njegovom sprovođenju, podržavajući institucije u sprovođenju ROB-a“. On je dodao: „Obuhvatanje rodne perspektive u ovaj sektor je bitno kako bi se obezbedilo da žene i muškarci budu dobro usluženi vladinim programima u poljoprivredi, šumarstvu i ruralnom razvoju na Kosovu“.
Smatrajući ovaj izveštaj kao veoma bitnim izveštajem za dalji rad Ministarstva u sprovođenju ROB-a, direktorka Odeljenja za finansije i opšte usluge pri MPŠRR-u, gospođa Fllanza Kurtishaj se zahvalila MŽK-u na konstantnoj podršci i ujedno ADA-u na finansijskog podršci za ovu publikaciju.
U nastavku, prisutnima su predstavljeni ključni nalazi i preporuke koje su proizišle iz ovog izveštaja, a prezentaciju je izvršila ko-autor izveštaja, ujedno i menadžer Programa i rukovodilac istraživanja u MŽK-u, gospođa Nicole Farnsworth.
Dok potpun izveštaj možete pročitati ovde, ključne nalaze i preporuke koji su proizišli iz ovog izveštaja, možete pronaći i nastavku ovog teksta:

  • U većini odeljenja i organa MPŠRR-a postoji nedostatak podataka koji su podeljeni po rodu i sistema za održavanje i korišćenje ovih podataka kako bi obavestili budžetska planiranja.
  • Nijedna rodna analiza, ne zna se da je odvijana, tokom procesa sastavljanja ili analiziranja sprovođenja postojećih zakona, politika i strategija u vezi sa poljoprivredom, ruralnim razvojem i šumarstvom.
  • Na javnim konsultacijama o nacrtima zakona, uredbi i administrativnih uputstava, žene čine samo 19% učesnika u 2016. godini i 17% u 2017. godine. U svim radnim grupama, žene su bile podzastuljene.
  • Žene podnose manje žalbi na odbijene prijave pri Panelu za razmatranje žalbi Agencije za poljoprivredu Kosova, možda zato što se one prijavljuju i imaju manje koristi od grantova i subvencija od muškaraca. Međutim, žene takođe mogu da budu manje informisane o njihovom pravu da se žale i kako to da učine.
  • Žene su podzastupljene u sektoru šumarstva zbog socijalno-kulturoloških normi na Kosovu. Žene su primile 16% svih licenci za razvoj šumarstva, a koje su izdate između 2014. i 2016. godine. Žene su imale manje koristi od usluga Kosovske šumarske agencije nego muškarci, postajući tako samo 2% korisnice od 2015-2017. godine.
  • U 2017. godini žene čine samo 19% svih korisnica subvencija i transfera i primile su samo 3% troškova (manje od 1.3 miliona evra od 49 miliona evra). Izveštavano je da postojeće afirmativne mere prodajnih tačaka za prijavljene žene su zloupotrebili njihovi muški bližnji.
  • Manje studenata nego studentkinja je imalo koristi od izvršenja prakse u laboratorijama Poljoprivrednog instituta Kosova, čineći samo 17% svih praktikanata 2017. godine. Međutim, više je bilo muškaraca (55%) od žena (45%) koji su bili obuhvaćeni u naučnom radu Instituta tokom 2015-2016. godine.
  • Uz malo izuzetaka, više je muškaraca nego žena učestvovalo na obukama, radionicama i studijskim posetama. Jedan od razloga jeste što su žene podzastupljene među zaposlenima i inspektorima (čineći samo 10% svih inspektora).
  • U februaru 2917. godine 27% zaposlenih pri MPŠRR-u bile su žene i 73% su bili muškarci. Muškarci su dobili 75% troškova u 2016. godini. Više muškaraca (98%) od žena (11%) je radilo konstantno na plaćenim nivoima odlučivanja.
  • Žene službenice MPŠRR-a činile su 26% članova osoblja koje je išlo na službena putovanja tokom 2016. godine. Kao posledica toga, samo 20% troškova službenih putovanja potrošeno je na žene službenice u 2016. godini.

Nakon prezentacije, prisutni su imali mogućnost sa diskutuju o nalazima i preporukama koji su proizišli iz izveštaja. Ovaj izvešaj obuhvata i ciljeve i specifične aktivnosti za svako odeljenje, agenciju ili institut u Ministarstvu, prema unapređenju ravnopravnosti polova, preko budućih troškova. Izveštaj je objavljen uz podršku Austrian Development Agency (ADA).