NVO Bliri daje preporuke za pristup žena ginekološkim uslugama   

Seksualna i reproduktivna prava su fundamentalna za svako ljudsko biće. Ginekološke usluge i reproduktivno zdravlje igraju ključnu ulogu u zdravlju stanovništva, a posebno žena. Zakon o zdravstvu predviđa da svi građani imaju pravo na jednak pristup zdravstvenoj zaštiti. Međutim, u okviru projekta „Podizanje svesti o reproduktivnom zdravlju među mladima“ koji finansira Kancelarija Evropske unije (EU) na Kosovu i podržava Mreže žena Kosova, NVO Bliri je sprovela anketu sa oko 100 žena iz opštine Glogovac o pristupu žena ginekološkim uslugama tokom pandemije COVID-19.  

Na osnovu podataka dobijenih iz ovog istraživanja 22% žena u opštini Glogovac nikada nije obavilo ginekološki pregled, dok je 27% ginekološki pregled obavilo jednom u tri godine, a samo 37% njih obavlja rutinske ginekološke preglede.  

Ono što je zabrinjavajuće je da 62% ispitanih neudatih žena nikada nije bilo na ginekološkom pregledu, dok samo 15% neudatih žena obavlja ginekološki pregled jednom u tri godine.  

Ograničenja u kretanju su verovatno doprinela slabijem pristupu zdravstvenoj zaštiti za žene koje imaju manji pristup prevozu i zdravstvenim uslugama. Ginekološke usluge su bile ograničene jer je prioritet zdravstvenog osoblja bio lečenje pacijenata zaraženih COVID-19. 

Na osnovu istraženih podataka, proizilazi da je ginekološko odeljenje u 2020. godini imalo oko 2 hiljade ginekoloških poseta manje nego 2019. godine pre početka pandemije.  

Glavne poteškoće u pristupu ginekološkim pregledima tokom pandemije COVID-19 bile su nedostatak finansijskih sredstava za 42%, dok je 32% ispitanika navelo da je uzrok bio strah od infekcije COVID-19 

Neke od preporuka koje koje proizilaze iz nalaza istraživanja su da mere Vlade treba da se pozabave intersekcijskim nejednakostima, kao što su potrebe žena različitih sposobnosti, etnička pripadnost i ruralna područja. Ovo se može uraditi kroz analizu rodnog uticaja, kao i kroz direktne konsultacije sa njima.  

Potrebno je ponovno pregledati trenutna budžetska izdvajanja kako bi se u narednoj budžetskoj godini prioritizovale investicije u socijalnu infrastrukturu, uključujući zdravstvenu zaštitu sa fokusom na reproduktivno zdravlje, usluge nege, posebno za osobe koje doživljavaju nasilje, kao i bezbedno okruženje  . 

Više detalja o ovoj publikaciji možete pronaći ovde.