Opština Đakovica korak bliže institucionalizaciji ROB-a

„Trebamo da podelimo više budžeta za žene koje žele da započnu poslovanje. Ne, ali je teško za žene da učine to“, razgovarale su neke učesnice dok su ulazile u organizovanoj radionici od Mreže Žena Kosova (MŽK), za službenike različitih opštinskih direkcija u Đakovici, koji su se okupili da nauče i raspravljaju o Rodno odgovornom budžetiranju (ROB).
Đakovica je druga opština nakon Kamenice, koja je uzela odgovornost da integriše rodnu perspektivu u njihovim opštinskim budžetima i u Srednjoročnom okviru budžeta (SOB). Na osnovu zakona o ravnopravnosti polova koji je upravo usvojen, svaka institucija (od ministarstva do opština i odeljenja ministarstva) koji imaju svoje budžete, trebaju da obuhvate rodno odgovorno budžetiranje u svojim budžetskim dokumentima. Na sastanku su učestvovali deset službenika Direkcije za budžet i finansije; poljoprivrede i ruralnog razvoja, opštih administrativnih poslova ekonomskog razvoja; zaštite i spašavanja; geodezije, katastra i imovine; obrazovanja; inspekcijskih poslova; i zdravstva i socijalnog blagostanja.
Donjeta Morina, koordinator za podizanje kapaciteta u MŽK-u, počela je svoju prezentaciju koja je govorila o shvatanju ROB-a i kakve lekcije se mogu naučiti iz iskustva u Kamenici. Ona je objasnila da je ROB integrisanje rodne perspektive i analize u svim fazama planiranja, sprovođenja i nadgledanja budžeta. „Jedan od običnih nesporazuma je da se ROB radi jedino za žene ili da zahteva dodatne fondove“, rekla je Donjeta.
„To nije tačno. Samo zamislite selo sa dva stanovnika koji imaju budžet od 10€. Većina ljudi smatraju da bi ravnopravna podela budžeta bila kada bi se za oba stanovnika podelilo po 5€. Međutim, unutar okvira rodno odgovornog budžetiranja to nije najpovoljnije rešenje pošto ROB zahteva analizu situacije potreba“, dodala je ona. Kako bi integrisali ROB na tačan način u dokumentima budžeta i kako bi se osigurali da su fondovi podeljeni na ravnopravan način, trebaju se analizirati različite potrebe različitih ljudi koji pripadaju raznim socijalnim kategorijama.
Nakon detaljnijeg analiziranja budžetskih linija u kojima se može integrisati ROB, prisutni su se okupili zajedno kako bi postavili teoriju na praksi, analizirajući odgovarajuće sekcije njihovih direktora unutar SOT-a od budžetskog dokumenta prošle godine, kako bi videli gde se mogu učiniti ispravke preko integrisanja rodno odgovornog budžetiranja. Rezultati su bili dobri i korisni, imajući u vidu da su svi službenici izrazili njihovu volju da vide povećanje broja zaposlenih žena u njihovim direkcijama kao i u oblasti u kojoj rade. Jedan komentar koji se često koristio je bio da se u buduće predstavljeni podaci u okviru SOT-a za svaku budžetsku liniju dele prema rodu. Ova radionica je podržana od strane Austrian Development Agency (ADA).