Dokument o Stavu o Finansiranju Feminističkih Pokreta

Download File

Ovaj dokument o stavu razvila je i potpisala koalicija 145 organizacija civilnog društva za ženska prava (ŽOCD), u kontekstu predstojećeg Foruma za ravnopravnost generacija (FRG). FRG uključuje Akcione koalicije koje traže „opipljive rezultate“ u „finansiranju“ i „rodnim podacima i odgovornosti“, uključujući koalicije posebno o „Ekonomskoj pravdi i pravima“ i „Feminističkim pokretima i vođstvu.

Prema podacima na internet stranici FRG , „Svaka akciona koalicija predložiće ciljani skup konkretnih, ambicioznih i neposrednih akcija u periodu od 2020. do 2025. godine kako bi ostvarila opipljiv uticaj na rodnu ravnopravnost i ljudska prava devojaka i žena. One će osigurati finansiranje ove agende kako bi se rešili sistemski nedostaci u resursima koji su do sada ometali uticaj.” Ovaj dokument predlaže obaveze koje bi dole potpisani želeli da vide preduzete od strane UN-a, Evropske unija (EU) i državnih donatora, u bliskim konsultacijama sa ŽOCD-ima i feminističkim pokretima.