Po kojoj ceni? Finansiranje za sprovođenje zakonodavnog okvira protiv porodičnog nasilja na Kosovu 2012

Download File

Ovaj izveštaj koristi pristup makro-nivoa za ispitivanja troškova za sprečavanje nasilja u porodici, zaštitu žrtava, gonjenje počinilaca i podržavanje njihove rehabilitacije i reintegracije, kao i primenjivih zakona na Kosovu.