Me çfarë çmimi? Alokimet Buxhetore për Zbatimin e Kornizës Ligjore kundër Dhunës në Familje në Kosovë 2012

Download File

Ky raport përdor një qasje të nivelit makro që të shqyrtojë kostot e parandalimit të dhunës në familje, mbrojtjen e viktimave, gjykimin e autorëve dhe mbështetjen, rehabilitimin dhe riintegrimin e tyre, sipas ligjeve të aplikueshme në Kosovë.