Praćenje implementacije ORC indikatora 5.c.1 na Kosovu

Ovaj sažetak politike ispituje napredak Vlade Kosova ka implementaciji ORC (Održivi razvojni
ciljevi) indikatora 5.c.1 Ujedinjenih nacija (UN) o ​​rodno odgovornom budžetiranju, koji indikator
uključuje: „procenat zemalja sa sistemima da prati i vrši javna izdvajanja za rodnu ravnopravnost i
osnaživanje žena“. Ovaj indikator ima za cilj da prilagodi i ojača politike i zakonodavstvo za
promovisanje rodne ravnopravnosti i osnaživanje žena i devojčica na svim nivoima. Svrha ovog
indikatora je da omogući vladama da ostvare ciljeve svojih rodnih politika, kao što je eliminacija
rodno zasnovanog nasilja ili povećanje zaposlenosti žena kroz jednaku raspodelu resursa. Kao što je
istaknuto u ovom indikatoru, „tokom kreiranja javnih raspodela koje se mogu pratiti, vlade se
angažuju na višim nivoima transparentnosti i odgovornosti u donošenju budžetskih odluka.”