Pristup zdravstvenoj zaštiti na Kosovu

Download File

U dobijenom izveštaju ispituje se stepen do kog Kosovci koriste javne i privatne usluge zdravstvene zaštite; imaju finansijske, geografske, etničke, kulturološke i/ili prepreke zbog znanja u pristupu zdravstvenoj zaštiti; i do kog su upoznati sa svojim pravima kao pacijenti. U ovom izveštaju se ispituju razlike u pristupu zdravstvenoj zaštiti na osnovu roda, etničke pripadnosti i mesta prebivališta. Preporuke su usredsređene na oblasti u kojima je potrebno sprovesti dodatno istraživanje, prilike za podizanje svesti i opcije politike.