Qasja në kujdesin shëndetësor në Kosovë

Download File

Raporti shqyrton shkallën se deri në çfarë mase qytetarët e Kosovës i shfrytëzojnë shërbimet shëndetësore publike dhe private; të shihet nëse ata/ato hasin në barriera financiare, gjeografike, kulturore dhe/apo të njohurive; si dhe sa janë të vetëdijshëm për të drejtat e tyre si pacient. Ky raport shqyrton dallimet në qasjen në shëndetësi sipas gjinisë, etnisë dhe vendbanimit. Rekomandimet janë të fokusuara në mundësitë për fushata vetëdijësuese, opsionet e politikave të mundshme dhe hulumtime shtesë në fushat që nevoitet.