Proširenje izbora kroz politike prilagođene porodici

Download File

Direktiva o ravnoteži između poslovnog i privatnog života („Direktiva PPŽ“„) stupila je na snagu 1. avgusta 2019. godine[1]. Usvajanje ove Direktive predstavljalo je pomak ka zauzimanju šireg pristupa rešavanju problema nedovoljne zastupljenosti žena na tržištu rada[2] u oblasti prava radnika koja nije videla temeljne promene više od 20 godina[3]. Ključni aspekti Direktive PPŽ odnose se na novi minimalni period očinskog odsustva za sve očeve i ekvivalentne druge roditelje, produženje prava na roditeljsko odsustvo, uvođenje odsustva radi nege i pravo roditelja i staratelja da traže fleksibilne radne aranžmane.