Sigurnost počinje od kuće: Istraživanje za informisanje Prve nacionalne strategije i Akcionog plana protiv nasilja u porodici na Kosovu 2008

Download File

U prvom istraživanju širom Kosova o porodičnom nasilju, MŽK istražuje percepcije, mere (uključujući demografske grupe) i strategije za upućivanje istih. Agencija za rodnu jednakost je ugovorila MŽK, finansirano od strane UNDP.