Udruženje Norma podiže svest žena o besplatnoj pravnoj pomoći

Organizacija članica Mreže žena Kosova (MŽK), Udruženje pravnika Norma, održala je okrugli sto sa predstavnicima organizacija koje pružaju besplatnu pravnu pomoć.

Svrha okruglog stola je bila da se poboljša pristup pravdi za žene i devojke i da se pomogne grupama i slučajevima kojima je potrebna besplatna pravna pomoć.

Norma takođe ima za cilj da obezbedi puno poštovanje ljudskih prava garantovanih zakonima Kosova, kao i međunarodnim normama i standardima.

„Norma i prisutni predstavnici NVO-a takođe su izrazili svoje namere da imaju za cilj i obezbede puno poštovanje ljudskih prava garantovanih zakonima Kosova, kao i međunarodnim normama i standardima. Predstavnik Agencije za pravnu pomoć je, između ostalog, upoznao prisutne sa Uredbom u vezi sa njihovom saradnjom sa NVO-ima koje pružaju pravnu pomoć i sa uključivanjem Agencije u sastav Ministarstva pravde“, rekla je izvršna direktorka Norme, gđa. Valjbona Saljihu.

Članovi Norme su visoko cenili podršku MŽK, smatrajući je kao veoma dobru priliku za obnovu organizacije i za nastavak pružanja besplatne pravne pomoći, istovremeno i mogućnost korišćenja iskustva i stručnosti Norme od preko dvadeset godina.

Ova aktivnost se sprovodi zahvaljujući organizacionoj podršci dobijenoj u okviru 18. kruga Fonda žena Kosova, uz finansijsku podršku Sigrid Rausing Trusta.