Uzoran Fond žena Kosova obaveštava o programima EU za davanje pod-grantova na međunarodnom nivou

Dana 19. oktobra u Briselu, Mreža žena Kosova (MŽK) je predstavila Fond žena Kosova (FŽK) pred glavnim pojedincima civilnog društva iz delegacija koje rade u Evropskoj komisiji (EK) susednim i zemljama u procesu proširenja, kao i predstavnicima iz sedišta Generalnog direktorata Evropske komisije za susedske i pregovore o proširenju (DG NEAR), Generalnog direktorata za međunarodnu saradnju i razvoj (DG DEVCO) i Evropske službe za spoljne poslove (EEAS).
„Vaši uvidi u vezi sa iskustvom Mreže žena Kosova (MŽ) o korišćenju pod-grantova da se dopre do organizacija lokalne zajednice (grass-root organizations) će biti dragoceni,“ izjavio je Lorens Meredit na njegovu pozovnicu, direktor „Susedstva Istoka“ u DG NEAR. Prezentacija MŽK-a je organizovana na njegov poziv i uz podršku Evropske komisije.
FŽK nudi primer dobre prakse u podršci nedovoljno podržanim organizacijama civilnog društva (OCD), uključujući i one koje rade u ruralnim područjima i sa ugroženim grupama.
FŽK pruža ženama koje su na čelu OCD-a sredstva koja su im potrebna da naprave promene u svojim zajednicama. Jedinstveni pristup finansiranja MŽK-a ima za cilj da podstakne solidarnost među aktivistima za prava žena i saradnju u zajedničkom radu, kao pokreta žena u sprovođenju Strategije MŽK za 2015-2018.godinu, izrađenu i usvojenu od strane organizacija članica MŽK-a.
Tokom njenog izlaganja, Nicole Farnsvorth, menadžer programa MŽK-a, je istakla značaj davanja dugoročne, institucionalne podrške organizacijama civilnog društva, što im omogućava da brzo reaguju na nepredviđene politike ili kontekstualne promene, i da planiraju i sprovode dugoročne strategije koje imaju veći uticaj. U vezi sa tim, ona je navela da treba da se razmotre sadašnji pristupi donatora u nadgledanju i evaluaciji.
„Društvena promena, naročito promena rodnih normi i odnosa, zahteva vreme“, rekla je ona. „Ne možemo ostvariti uticaj preko noći.“ Dugoročna, institucionalna podrška će omogućiti OCD-ima da pokažu veći uticaj tokom vremena, rekla je ona.
Osnovan 2012. godine, FŽK nastoji da zadovolji potrebe žena koje rukovode OCD-ima, koje nemaju pristup finansijskim sredstvima od drugih donatora. FŽK je kreiran putem vrlo participativnog procesa koji uključuje organizacije članica MŽK-a. One su razgovarale i odlučile o prioritetnim sektorima, kriterijumima, procesu selekcije, i članstvu Odbora za razmatranje grantova, koji ocenjuje zahteve za biranje primalaca grantova. Grantovi do 4.000 € za pojedinačni OCD i 8.000 € za partnerstvo mogu trajati i do 18 meseci. OCD-ovi koje nemaju pristup drugim sredstvima, koji se nalaze u ruralnim područjima, rade sa etničkim manjinskim grupama, sa mladima, i/ili rade sa drugim ugroženim grupama imaju prednost u finansiranju.
FŽK je donekle jedinstven po tome što svi kandidati mogu dobiti jednako mentorstvo i podršku u pripremi svojih predlog projekata. Organizacije civilnog društva koje ne primaju grantove dobijaju pisma u kojima se objašnjavaju razlozi o nedobijanju grantova i kojima se pruža pomoć u reviziji predloga za narednu rundu. Primaoci grantova dobijaju prilagodljivo mentorstvo tokom realizacije projekta uključujući organizacioni menadžment, finansijsko upravljanje, strategiju za odnose sa javnošću i zagovaranje.
Od 2012. fodine, MŽK je dala 90 grantova u iznosu od 259.092 €, od kojih su 92 različite organizacije imale koristi, neke od njih u partnerstvu. Najmanje 9.138 žena i muškaraca su direktno imali koristi od grantova (87% žena), i 2.964 žena su učestvovale u procesu donošenja odluka, neke od njih po prvi put. Grantovi FŽK-a su omogućili članovima MŽK-a da se uspešno zalažu za najmanje 13 promena politika. Veštine članova MŽK-a u sastavljanju predlog projekata, poboljšanih preko FŽK-a, su omogućili nekoliko OCD-ima da po prvi put obezbede sredstva od drugih donatora.
Izveštaj MŽK-a iz 2013. godine pod naslovom „Gde je novac za ženska prava? koji je izrađen od strane MŽK-a i Alterhabitus-a je identifikovao mnoge od potreba iz vremena kada je osnovan fond. Istraživanje je obuhvatilo anketiranje 90 organizacija kojima rukovode žene i 40 donatora na Kosovu. U to vreme, većina OCD je pretrpela smanjenje finansiranja i nije imala dovoljno sredstava za rešavanje problema koje su smatrali prioritetima. Dalje, 70% OCD su morali da smanje broj zaposlenih, smanje aktivnosti, ili da rade dobrovoljno. Osim toga, 36% od OCD su bili u opasnosti od zatvaranja, a u međuvremenu su se neke od njih zatvorile, sa teškim posledicama za ugrožene grupe. Organizacije van glavnog grada, bez poznavanja engleskog jezika i bez računara su se suočavale sa velikim izazovima u pristupu davanja podrške. U to vreme, samo 5 od 40 anketiranih donatora su izdvojila sredstva za organizacije kojima rukovode. Smanjenje broja zaposlenih među donatorima je smanjilo njihovu sposobnost da upravljaju nekoliko malih grantova različitih organizacija.
Ovo istraživanje je sprovedeno u bliskoj saradnji sa Udruženjem za ženska prava u razvoju (Association for Women’s Rights in Development, AWID) i njenom međunarodnom istraživačkom inicijativom. MŽK i Alterhabitus su prilagodili metodologiju AWID-a za ispitivanje potreba grupa koje nemaju pristup internetu ili znanje iz engleskog jezika.
Nedavna istraživanja AWID-a su pokazala da se aktivisti za prava žena na međunarodnom nivou i dalje suočavaju sa sužavanjem prostora za njihov rad zagovaranja i da dalje ostaju ograničeni kratkoročnim sredstvima i nedovoljnom suštinskom podrškom.
FŽK je u početku dobila podršku od „Kvinna till Kvinna“. Danas, Austrijska agencija za razvoj i Evropska unija finansiraju FŽK.