Važnost učešća civilnog društva u kreiranju politika

Tokom meseca februara, Mreža žena Kosova (MŽK) je učestvovala u tri tematske radionice: „Povećanje učešća civilnog društva u kreiranju politika“, „Povećanje voluntarizma za programe od javnog interesa“ i „Razvoj praksi i procedura za ugovaranje OCD“, a koje je organizovala platforma CivKos u okviru Programa građanskog angažovanja, zasnovanog na četiri cilja Vladine strategije o saradnji sa civilnim društvom 2019-2023.

Sastanku su prisustvovali predstavnici organizacija civilnog društva sa lokalnog i centralnog nivoa. Tokom ovih sastanaka, prvobitno su predstavljeni nalazi u vezi sa sprovođenjem Vladine strategije o saradnji sa civilnim društvom za 2022. godinu.

Na osnovu nalaza praćenja sprovođenja Strategije, službenica na programu u MŽK, Etljeva Maljušaj, ponovo je naglasila važnost aktivnog učešća OCD u kreiranju javnih politika. Zatim je istakla nekoliko tačaka u vezi sa javnim konsultacijama.

„Budući da je ovo jedan od dobrih načina uključivanja građana u kreiranje politika, potrebno je angažovati službenika/cu za javne konsultacije i održati informativne sesije za NVO-ima kako je i predviđeno Strategijom.“

Po njenim rečima, to bi pomoglo u boljoj organizaciji ovih konsultacija. Takođe, potrebno je veće uključivanje zainteresovanih strana, sa naglaskom na organizacije koje se bave ženskim pravima i pronalaženje najbolje moguće prilike za povećanje učešća u javnim konsultacijama.

Što se tiče povećanja voluntarizma, pažnju treba posvetiti izradi pravnog okvira za regulisanje ove oblasti. Smatra se da je neophodno insistirati na završetku koncept dokumenta o voluntarizmu. Dobrovoljni rad je izuzetno važan u izgradnji društvene solidarnosti.

U tematskoj radionici za razvoj praksi i procedura za ugovaranje OCD u pružanju javnih usluga učestvovala je i gđa. Adilje Šaćiri, šefica Odeljenja za socijalne usluge u Ministarstvu pravde, da razgovara o procesu prenosa socijalnih usluga sa Ministarstva finansija, rada i transfera na Ministarstvo pravde.

Maljušaj je naglasila da OCD imaju važnu ulogu u pružanju usluga. Stoga je neophodno nastaviti dijalog sa njima u vezi sa praksama i modalitetima za dugoročno angažovanje OCD u pružanju socijalnih usluga.