Zakonodavci i aktivisti iz preko 20 različitih zemalja se okupljaju u Londonu na Samitu o nasilju žena u politici

Međunarodni samit „Nasilje nad ženama u politici“, organizovan u partnerstvu sa Fondacijom Westminster za demokratiju (WFD), okupio je učesnike iz sedam političkih stranaka iz Velike Britanije predstavljenih u Westminstru, zajedno sa zakonodavcima i aktivistima iz preko 20 zemalja da identifikuju praktična sredstva za rešavanje nasilja nad ženama u politici. Samit je održan 19. i 20. marta 2018. godine u Carlton House u Londonu.
Lider Plaid Cymru, Westminster, poslanik Liz Saville Roberts, koji je otvorio konferenciju, naglasio je: „Povećanje učešća žena u našoj demokratiji treba da bude prioritet za vlade, političke stranke i parlamente, a izveštaj koji danas objavljujemo naglašava stepen izazova sa kojima se ne suočavamo samo u Velikoj Britaniji, već širom sveta“.
Samit je diskutovao o novom izveštaju WFD-a koji razmatra slučajeve nasilja nad ženama u politici u osam država i daje preporuke o tome kako političke stranke, parlamenti i civilno društvo mogu rešiti problem.
Deo ove konferencije su bile i Adelina Berisha iz MŽK-a, Mimoza Kusari i Magbule Shkodraku, koje su imale priliku da raspravljaju o novim merama koje treba preduzeti kako bi se sprečilo nasilje i pretnja aktivnim ženama u politici.

Neki od glavnih preporuka ovog izveštaja uključuju:

  • Političke stranke treba da se dogovore o zajedničkom kodeksu ponašanja za izabrane kandidate, zvaničnike, članove i političare, uz stroge sankcije nametnute onima koji ga krše;
  • Institucionalni protokoli treba da se razviju kako bi ohrabrili žrtve da prijave kršenje kako unutar tako i policiji gde je došlo do krivičnog dela;
  • Izabrani političari treba da se ohrabre da razmatraju politike „hodanja“ u odnosu na njihove izborne kancelarije;
  • Parlamenti treba da razviju i implementiraju sisteme za zaštitu žrtava nasilja, napada, uznemiravanja, uključujući mogućnost nezavisnog savetnika za seksualno nasilje i osiguravajući da počinioci zločina u parlamentu budu otvoreni za suspenziju i deportaciju od strane njihovog parlamenta.