„Žena poljoprivrednica“ uspešno završava inicijativu za poboljšanje pristupa žena zdravstvenoj zaštiti

Organizacija članica Mreže žena Kosova „Žena poljoprivrednica (Gruaja Fermere)“ je tokom petomesečnog perioda realizovala inicijativu „Promovisanje primarne zdravstvene zaštite za žene u ruralnim sredinama“.

122 žene i devojke iz opštine Orahovac i iz sela opštine Orahovac u Apteruši, Zatriću i Velikoj Kruši imale su koristi od ovog projekta, dok su indirektni korisnici oko 200 članova porodica i njihovih bližnjih.

Opštinski zdravstveni službenici su takođe bili uključeni u ovu inicijativu, koji su informisani o trenutnoj situaciji u opštini Orahovac.

U okviru ove inicijative, Žena poljoprivrednica je organizovala četiri informativna sastanka sa ciljem podizanja svesti o kvalitetnoj zdravstvenoj zaštiti žena i devojaka; četiri predavanja sa ženama i devojkama iz Orahovca, sela Apteruša, Velika Kruša i Zatrić i organizovala je sastanak zastupanja sa zvaničnicima institucija.

Prema rečima Žene poljoprivrednice, sa ovih sastanaka 82 žene su bile svesnije svojih prava na pristup kvalitetnoj zdravstvenoj zaštiti, a i više su bile informisane o mehanizmima prijavljivanja kršenja njihovih prava. Više žena ohrabreno da se zalažu za svoja prava na zdravstvenu zaštitu i da dokumentuju i prijavljuju kršenja.

Takođe, preko 40 žena je više informisano o bolestima i prevenciji bolesti kao što su: rak dojke, rak grlića materice, kao i tretiranja bolesti poput dijabetesa.

Takođe, kroz sastanke zastupanja, Žena poljoprivrednica je uspela da podigne svest nekih opštinskih zvaničnika i pružalaca usluga da poboljšaju pristup uslugama reproduktivnog zdravlja za žene i devojke.

Žena poljoprivrednica je ovu inicijativu sprovela kao korisnik 18. runde Fonda žena Kosova, kroz inicijativu MŽK-a „Unapređenje inicijative za ženska prava“, koju finansira Austrijska razvojna agencija (ADA) i sufinansira Švedska agencija za međunarodnu saradnju i razvoj (Sida).